line_gbg80.gif (2214 bytes)

Orchid - Orchidea - Kulavica
Flowers

line_gbg80.gif (2214 bytes)


Slovensko

Prispevek k poznavanju razširjenosti orhidej (Orchidaceae) Slovenske Istre

Italiano

Un contributo sulla diffusione delle orchidee (Orchidaceae) nell'Istria slovena

V članku obravnavam razširjenost vrst iz družine Orchidaceae na območju Istre in Čičarije v mejah republike Slovenije. Nell'articolo viene esaminata la diffusione delle specie appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae nel territorio dell'Istria e della Cicceria compreso entro i confini della Repubblica di Slovenia.
Jugozahodni del, Koprsko gričevje, je flišnato, severni in vzhodni del pa sta iz apnenca. Zato je tudi vegetacija od morja do Čičarije precej pestra. Evmediteranska vegetacija - ORNO-QUERCETUM ILICIS H-ić (56) 58 - je razvita le fragmentarno, na flišu in na nižjih legah na apnencu prevladuje združba OSTRYO-QUERCETUM PUBESCENTIS (Ht.), Trinajstić 74. Na Kraški planoti je na globljih tleh razvita združba SESLERIO-QUERCETUM PETREAE (Poldini 64 n. n.), Poldini 82. V višjih legah pa je razvita sekundarna združba SESLERIO-OSTRYETUM Ht. et H-ić 50, nizki sestoji submediteranskega ilirskega gozda. Še višje in na osojnih pobočjih Čičarije pa je razvita združba SESLERIO-FAGETUM (Ht. 50) M. Wraber (57) 60. Na flišu so gozdovi največkrat izkrčeni in spremenjeni v travišča (BROMO-CHRYSOPOGONETUM GRYLLI), na apnencu pa travniki v glavnem pripadajo združbi CARICI-CENTAUREETUM RUPESTRIS Ht. 31. La parte sudoccidentale di questa zona, cioé le colline del Capodistriano, è composta da terreni arenaceo-marnosi (flysch) mentre la parte settentrionale e quella orientale sono calcaree: d conseguenza anche la vegetazione presente tra il mare e la Cicceria è piuttosto varia. La vegetazione eumediterranea ORNO-QUERCETUM ILICIS H-ić (56) 58, ha una diffusione frammentaria, sui terreni flyschoidi e nelle zone calcaree più basse predomina l'associazione OSTRYO-QUERCETUM PUBESCENTIS (Ht.) Trinajstić 74. Sui terreni più profondi dell'altopiano carsico č sviluppata l'associazione SESLERIO-QUERCETUM PETRAE (Poldini 64 n. n.) Poldini 82 mentre nelle zone più alte è presente l'associazione secondaria SESLERIO-OSTRYETUM Ht. et H-ić 50 una formazione d basso bosco illirico submediterraneo. Ad altitudini superiori e sui pendii ombrosi della Cicceria prospera invece l'associazione vegetale SESLERIO-FAGETUM (Ht.50) M. Wraber (57) 60. Le aree di flysch sono state in gran parte disboscate e trasfromate in prati (BROMO-CHRYSOPOGONETUM GRYLLI) mentre nelle zone calcaree i prativi sono costituiti per lo più dall'associazione CARICI-CENTAUREETUM RUPESTRIS Ht.31.
Floro tega območja so v drugi polovici prejšnjega stoletja proučevali M. Tommasini, A. Loser, A. Stefani, C. Marchesetti in E. Pospichal. Po tem je bilo to območje floristično precej zanemarjeno, šele v zadnjih dvajsetih letih se floristična dejavnost oživlja. Nel secolo scorso la flora di questa zona è stata studiata da M. Tommasini, A. Loser, A. Stefani, C. Marchesetti ed E. Pospichal. Trascurate poi per molti decenni, le ricerche floristiche relative a questo territorio sono riprese da circa vent'anni.
Tako razširjenost posameznih vrst, kot sem jo uspel ugotoviti v zadnjih desetih letih, primerjam z dobro raziskanim stanjem v drugi polovici prejšnjega stoletja (po podatkih omenjenih petih avtorjev). In questo lavoro ho messo a confronto la diffusione delle singole specie che sono riuscito ad individuare negli ultimi dieci anni con la ben studiata situazione della seconda metà del secolo scorso (in base ai dati dei cinque autori citati).
Na Koprskem gričevju in v Čičariji ter njenem predgorju so zelo pogoste nasleddnje vrste:
 • Anacamptis pyramidalis,
 • Cephalanthera longifolia,
 • Gymnadenia conopsea,
 • Listera ovata,
 • Orchis purpurea,
 • Orchis morio,
 • Orchis tridentata,
 • Orchis militaris in
 • Platanthera bifolia.
Sui colli del Capodistriano, nella Cicceria e nella sua zona pedemontana risultano molto diffuse le seguenti specie:
 • Anacamptis pyramidalis,
 • Cephalanthera longifolia,
 • Gymnadenia conopsea,
 • Listera ovata,
 • Orchis purpurea,
 • Orchis morio,
 • Orchis tridentata,
 • Orchis militaris e
 • Platanthera bifolia.
V Čičariji so dokaj pogoste naslednje vrste:
 • Orchis mascula,
 • Orchis ustulata,
 • Dactyloriza maculata,
 • Dactylorhiza sambucina,
 • Traunsteinera globosa in
 • Neottia nidus-avis.
Nella Cicceria sono abbastanza diffuse queste specie:
 • Orchis mascula,
 • Orchis ustulata,
 • Dactylorhiza maculata,
 • Dactylorhiza sambucina,
 • Traunsteinera globosa e
 • Neottia nidusavis.
Na Koprskem gričevju so pogoste vrste Ophrys sphegodes s. l. (incl. O. atrata in O. tommasinii=O. araneola=O. litigiosa) in Orchis simia. Sulle colline della zona di Capodistria sono frequenti le specie Ophrys sphegodes s. l. (incl. O. atrata e O. tommasinii=O. arneola=O. litigiosa) ed Orchis simia.
Nekoliko redkejše vrste so:
 • Cephalanthera damasonium,
 • Himantoglossum adriaticum (je ni v Čičariji),
 • Limodorum abortivum,
 • Ophrys apifera,
 • Ophrys holosericea,
 • Orchis coriophora in
 • Platanthera chlorantha.
Specie un po' più rare sono le seguenti:
 • Cephalanthera damasonium,
 • Himantoglossum adriaticum (non esiste in Cicceria),
 • Limodorum abortivum,
 • Ophrys apifera,
 • Ophrys holosericea,
 • Orchis coriophora e
 • Platanthera chlorantha.
Redke vrste pa so:
 • Epipactis helleborine (Izola, Osp),
 • Gymnadenia odoratissima (Izola - Sv. Donat),
 • Ophrys fusca (med Črnotičami in Podpečjo),
 • Ophrys insectifera (pod Topolovcem),
 • Orchis laxiflora (vlažni travniki - Sečovlje, Strunjan, Lucija, spodnji del doline Dragonje, pri Gračišču, pri Sočergi, pri Movražu),
 • Orchis papilionacea (med Črnotičami in Podpečjo),
 • Serapias vomeracea (Medljan pod Cetorami, pri vasi Dragonja, Sv. Štefan v dolini Dragonje, Škrline - ustje Dragonje in Rokave),
 • Spirantes spiralis (Šared nad Izolo),
 • Coeloglossum viride (vzhodno od Slavnika, Ostrič)
Ecco infine le specie rare:
 • Epipactis helleborine (Isola, Ospo)
 • Gymnadenia odoratissima (Isola - S. Donato)
 • Ophrya fusca (tra Črnotiče e Podpeč) Ophrys insectifera (sotto Topolovec)
 • Orchis laxiflora (prativi umidi -Sicciole /Sečovlje/, Strugnano /Strunjan/, S. Lucia /Lucija/, parte inferiore della vallata del fiume Dragogna, presso Gračišče, nei pressi di Socerga /Sočerga/, dintorni di Valmorasa /Movraž/)
 • Orchis papilionacea (tra Črnotiče e Podpeč)
 • Serapias vomeracea (Modiano (Medljan) sotto Settore (Četore), presso l'abitato di Dragogna, S. Stefano (S. Štefan) nella valle del torrente Dragogna, Škrline - confluenza del Dragogna e del Pinjevec)
 • Spirantes spiralis (Ceredo (Šared) sopra Isola)
 • Coeloglossum viride (ad est del monte Slavnik (Tajano), Ostrič).
Pregledu dodajam tudi nekatere vrste, ki jih sam nisem našel, so pa s tega območja znane iz preteklosti. Zaradi izsuševanja vlažnih travnikov nisem uspel potrditi pojavljanja vrst Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza majalis in Epipactis palustris. V Čičariji pa sta bili najdeni tudi vrsti Cephalanthera rubra (Pospichal 1897-99) in Goodyera repens (Acceto 1990). A questa rassegna aggiungo infine anche alcune specie che personalmente non sono riuscito a trovare, ma che risultano presenti in passato nella zona. Il disseccarsi dei prati umidi non ha permesso di confermare la presenza delle specie Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza majalis ed Epipactis palustris. Nella Cicceria sono state riscontrate anche le specie Cephalanthera rubra (Pospichal 1897-99) e Goodyera repens (Acceto 1990).

UDK 582.59(497.12-15)

Mitja KALIGARIČ, asistent, Oddelek za biologijo Pedagoške fakultete v Mariboru, 62000 Maribor, Koroška 160, Slovenija

Annales: Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin, 1, 1991, s. 33-40

UDC 582.59(497.12-15)

Mitja KALIGARIČ, assistente, Cattedra di biologia della facoltà di Pedagogia di Maribor, 62000 Maribor, Koroška 160, Slovenija

Annales: Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine, 1, 1991, p.p. 33-40

English

The Distribution of Orchids (Orchidaceae) in Slovene Istria: A contribution to knowledge of the subject

The paper concerns 34 species from the Orchidaceae family in Slovene Istria and in the Slovene part of Čičarija. Their distribution is dealt with on the basis of specialist source material and the author's own observations.

Deutsch

Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von Orchideen (Orchidaceae) im slowenischen Istrien

Im Beitrag werden 34 Arten aus der Familie der Orchidaceae, die im slowenischen Istrien und im slowenischen Teil der Čičarija vorkommen, behandelt. Der Autor beschreibt deren Verbreitung anhand von Quellen und eigenen Beobachtungen.

Source:

 • http://www.zrs-kp.si/Zaloznistvo/annales/Anali01/POV004.HTM


Main Menu


This page is compliments of Marisa Ciceran

Created: Thursday, August 11, 1999; Last updated: Thursday, October 11, 2012
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA