Vitis
Flora
line_gbg68.gif (1697 bytes)

Viticulture and Wine Trading in Slovene Istria
[Reprinted from ANNALES]

VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO SLOVENSKE ISTRE

Vinogradništvo in vinarstvo je na območju severne Istre ena osrednjih gospodarskih panog od rimskega obdobja dalje. Tradicija, ugodno sredozemsko podnebje in zlasti bližina morja so tej dejavnosti dajale ugodne možnosti pridelovanja, trgovanja in nasploh kulturnega oplajanja z drugimi sosednjimi in daljnimi pokrajinami.

V srednjem veku se je ta gospodarska veja razširila do te mere, da je predstavljala glavno izvozno panogo, povezano z blagovno in denarno menjavo z izdelki iz drugih dežel. Posebno je bilo razvito trgovanje z vinom z bližnjo Furlanijo in Kranjsko ter tako posredno s srednjeevropskim prostorom, kar je bilo značilno tudi za kasnejša obdobja in v dokajšnji meri velja še za današnje dni.

Kljub temu vinogradništvo in vinarstvo v slovenski Istri še ni bilo zadovoljivo predstavljeno, zato se je založnik že leta 1992 dogovoril s podjetjem VINAKOPER o financi-ranju interdisciplinarne raziskave in objave rezultatov. Knjiga zajema tako zgodovinsko-gospodarski kot etnološki, geografski in naravoslovni aspekt v preučevanju te gospodarske panoge, v raziskave pa so zajete tudi druge dejavnosti, ki se nanašajo na produkcijo "žlahtne kapljice" v severozahodnem delu istrskega polotoka.

Urednik

No.

Povzetki

Riassunti

Abstracts 

1.

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENSKE ISTRE, POMEMBNE ZA VINOGRADNIŠTVO

PECULIARITA GEO-NATURALI DELL'ISTRIA SLOVENA RILEVANTI PER LA VITICOLTURA

THE NATURAL GEOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE SLOVENIAN ISTRIA RELEVANT TO VINICULTURE

2.

RASTLINSKI SVET ISTRSKEGA VINOGRADA

LA VEGETAZIONE DEL VIGNETO ISTRIANO

THE FLORA OF THE ISTRIAN VINEYARD

3.

PRISPEVEK ARHEOLOGIJE K ZGODOVINI VINSKE TRTE IN VINA

IL CONTRIBUTO DELL'ARCHEOLOGIA ALLA STORIA DELLA VITE E DEL VINO

THE CONTRIBUTION OF ARCHAELOGY TO THE HISTORY OF THE VINE AND WINE

4.

VINOGRADNIŠTVO IN VINSKA TRGOVINA NA SREDNJEVEŠKEM PIRANSKEM OBMOČJU

LA VITICOLTURA ED IL COMMERCIO DEL VINO NELL'AREA DELLA PIRANO MEDIEVALE

VINICULTURE AND WINE TRADE IN THE PIRAN REGION OF THE MIDDLE AGES

5.

VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO KOT POGLAVITNA GOSPODARSKA PANOGA SEVERNE ISTRE V OBDOBJU BENEŠKE REPUBLIKE

LA VITIVINICOLTURA QUALE PRINCIPALE ATTIVITA ECONOMICA DELL'ISTRIA SETTENTRIONALE ALL'EPOCA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

WINE GROWING AND VINICULTURE AS THE MAIN BUSINESSES OF NORHTHERN ISTRIA IN THE TIME OF THE VENETIAN REPUBLIC

6.

VARIACIJE NA "BRENTO"

VARIAZIONI DEL TERMINE "BRENTA"

VARIATIONS ON "BRENTA"

7.

O UVOZU VINA NA KRANJSKO IN O NJEGOVEM PONAREJANJU V PRVI POLOVICI 19. STOLETJA

DELL'IMPORTANZA DEL VINO NELLA CARNIOLA E DELLA SUA ADULTERAZIONE NELLA PRIMA META DEL XIX SECOLO

ABOUT IMPORTING WINE TO CARNIOLA AND FALSIFYING IT IN THE FIRST HALF OT THE 19th CENTURY

8.

ZAPISI O ISTRSKEM VINOGRADNIŠTVU IZ 19. STOLETJA

SCRITTI ISTRIANI DELL'OTTOCENTO SULLA VINICULTURA

RECORD S ON ISTRIAN VINICULTURE FROM THE 19th CENTURY

9.

VINOGRADNIŠTVO SLOVENSKE ISTRE V ARHIVIH SLOVENSKEGA ETNOLOŠKEGA MUZEJA

LA VITICOLTURA DELL'ISTRIA SLOVENA NEGLI ARCHIVI DEL MUSEO ETNOGRAFICO SLOVENO

THE VINICULTURE OF SLOVENIAN ISTRIA IN THE ARCHIVES OF THE ETHNOGRAPHICAL MUSEUM

10.

VINOGRADNIŠTVO V TRUŠKAH PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

LA VITICOLTURA A TRUŠKE DOPO LA II GUERRA MONDIALE

THE VINICULTURE IN TRUŠKE AFTER THE SECOND WORLD WAR

11.

VINOGRADNIŠTVO V VASEH KOPRSKEGA ZALEDJA OD SREDINE 19. STOLETJA DO PETDESETIH LET 20. STOLETJA

LA VITICOLTURA NEI VILLAGGI DEL RETROTERRA CAPODISTRIANO DALLA META' DEL XIX SECOLO AGLI ANNI CINQUANTA DEL XX SECOLO

THE VILLAGES OF KOPER'S HINTERLAND FROM THE MIDDLE OF THE 19th TO THE FIFTIES OF THE 20th CENTURY

12.

OD BENDIME DO STAREGA VINA

DALLA VENDEMMIA AL VINO VECCHIO

FROM VINTAGE TO OLD WINE

13.

OJ TI FOŠKA, NATOČI REFOŠKA. VINO V ISTRSKI LJUDSKI PESMI

EH TU, FOSCA, VERSA IL REFOSCO, IL VINO NEI CANTI POPOLARI ISTRIANI

OJ TI FOŠKA, NATOČI REFOŠKA, WINE IN ISTRIAN FOLK SONGS

14.

VINAKOPER, NASTANEK IN RAZVOJ

VINAKOPER, ORIGINE E SVILUPPO

VINAKOPER, ORIGIN AND DEVELOPMENT

15.

NATOČITE SI KOZAREC SONCA

VERSATEVI UN BICCHIERE DI SOLE

FILL YOUR GLASSES WITH SUNSHINE

1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENSKE ISTRE, POMEMBNE ZA VINOGRADNIŠTVO

Zaradi pestre pokrajinske sestave nudi Slovenska Istra različne naravne pogoje za uspevanje vinske trte. Najugodnejše so razmere v priobalnem pasu in v osrednjem delu flišnega gričevja, do nadmorske višine okoli 400 m. Tu se je skoncentrirala večina vinogradov v Slovenski Istri. Akumulacijske ravnice ob izteku dolin v Tržaški zaliv, dna dolin in fluviokraška podolja na prehodu flišnega v kraški del Slovenske Istre, imajo slabše razmere za uspevanje trte zaradi neugodnejših pedoloških in klimatskih razmer (pojav temperaturnega obrata). Mejne pa so klimatske razmere za kvaliteten pridelek na Podgorskem krasu in Pregarski planoti.

Darko OGRIN, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 61000 Ljubljana, Aškerčeva 2, Slovenija 

2. RASTLINSKI SVET ISTRSKEGA VINOGRADA

Vinogradi v slovenskem, flišnem delu Istre, so značilne terasaste oblike. Članek govori o plevelih, ki jih vidimo v teh vinogradih. Veliko plevelov je mediteranskih, nekaj pa tudi splošno razširjenih vrst. Užitne so vrste rodu Sonchus in Allium, pa vrste Cichorium intybus, Taraxacum officinale, Por-tulaca oleracea itd. Veliko vrst je dekorativnih, npr. Muscari racemosum in Ornithogallum umbellatum. Najbolj nadležni pleveli so trave, predvsem vrsti Cynodon dactylon in Agropyrum repens. Vinograde so začeli že po 1. svetovni vojni opuščati. Tam se je razvila najprej traviščna vegetacija, končna faza pa je gozd. V takem gozdu, v katerem še lahko zaznamo ostanke nekdanjih teras, so danes najpogostejša naslednja drevesa in grmi: Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Cotinus coggygria, Coronilla emeroides in Ligustrum vulgare. Terasasta pokrajina slovenske Istre je tradicionalna kulturna krajina, v kateri je bogata biološka raznoličnost (biodiverziteta), saj je sestavljena iz mozaične podobe njiv, vinogradov, travišč, grmišč in gozdov.

Mitja KALIGARIČ, dr., Pedagoška fakulteta, 62000 Maribor, Koroška 160, Slovenija 

3. PRISPEVEK ARHEOLOGIJE K ZGODOVINI VINSKE TRTE IN VINA

Na podlagi fosilnih najdb je mogoče slediti razvoju trte vse do obdobja spodnje krede. Najstarejši zanesljivi dokazi o obstoju rodu Vitis, v katerega sodi tudi vinska trta, pa so iz terciara.

Čeprav je človek poznal divjo vinsko trto že od mlajšega paleolitika dalje, je mogoče govoriti o začetkih kultiviranja vinske trte šele na prehodu iz pozne bakrene v zgodnjo bronasto dobo na prostoru Bližnjega vzhoda v zvezi s prehodom na polikulturno poljedelstvo. Od tu se je gojenje vinske trte razširilo v Mezopotamijo, Egipt in v egejski prostor.

Grška kolonizacija in trgovanje sta navado uživanja vina razširila tudi v jadranski prostor, zahodni Mediteran in v notranjost železnodobne Evrope, medtem ko se je njeno gojenje na tem prostoru razširilo s kasnejšo rimsko ekspanzijo. Od tedaj dalje je vinska trta v Istri skupaj z oljko najpomembnejša kulturna rastlina.

Radovan CUNJA, mag., Pokrajinski muzej Koper, 66000 Koper, Kidričeva 19, Slovenija 

4. VINOGRADNIŠTVO IN VINSKA TRGOVINA NA SREDNJEVEŠKEM PIRANSKEM OBMOČJU

Med kulturami, ki so nekdaj uspevale na Piranskem, je imela primat vinska trta. To ni presenetljivo, saj je istrska obala poznala kulturo vinske trte že v rimski dobi. Po propadu rimskega cesarstva so romanski staroselci in novi slovanski prišleki ohranili uveljavljeno tradicijo gojenja trte in proizvodnje vina.

Piranska vinogradniška področja so bila (skupaj s Piranom) do 1283 pod svetno nadoblastjo oglejskega patriarhata, nato pa pod Benetkami. Last-niške pravice nad tukajšnjimi agrarnimi nepremičninami so uživale različne skupnosti, tako svetne (piranska komuna) kot cerkvene (od številnih domačih in tujih cerkva, samostanov, verskih bratovščin, do tržaške, koprske škofije in oglejskega patriarhata, ki je na Piranskem ohranil nekaj posesti) ter številni zasebniki.

Prispevek obravnava v prvem delu lastništvo nad vinogradi v srednjeveškem Piranu, razmerje med lastniki in obdelovalci vinogradniških površin ter tehniko obdelave vinogradov. V drugem delu predstavlja dva prevladujoča načina trgovanja z vinom na debelo ter (pre)kupčevanje z njim na drobno.

Darja MIHELIČ, dr., izredni profesor Univerze v Ljubljani, znanstveni svetnik ZRC SAZU, 61000 Ljubljana, Novi trg 4, Slovenija 

5. VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO KOT POGLAVITNA GOSPODARSKA PANOGA SEVERNE ISTRE V OBDOBJU BENEŠKE REPUBLIKE

Prispevek prikazuje pomen vinogradništva in vinarstva za razvoj mest v današnji slovenski Istri, Kopra, Izole in Pirana. V zgodnjem srednjem veku je bila to osnovna gospodarska dejavnost, ko je vino v obdobju blagovnomenjalnega gospodarstva igralo vlogo osnovnega menjalnega sredstva. Tega se je dobro zavedala tudi Beneška republika ob osvojitvi navedenih mest konec 13. stoletja, saj je z vrsto zakonskimi uredbami skušala čimveč dohodka od prodaje vina spraviti v svojo državno blagajno. Istrani so se temu upirali zlasti s povečanim tihotapstvom. Z raznimi represivnimi ukrepi in povečanim nadzorom so po svojih močeh Benečani poskušali tihotapstvo zavirati, kar pa jim ni vselej uspevalo. Razni ohranjeni popisi davčnih prihodkov od pridelave in prodaje vina pa omogočajo rekonstrukcijo količine pridelanega vina za prodajo, ki je v 18. stoletju presegalo 26.000 hl vina na leto.

Na podlagi tedanjih kronistov, novigrajskega škofa Tommasinija in kranjskega polihistorja Valvasorja, pa je v prispevku prikazan tudi način in osnovne značilnosti vinskega proizvodnega procesa.

Darko DAROVEC, mag., arhivist, Pokrajinski arhiv Koper, 66000 Koper, Goriška 6, Slovenija 

6. VARIACIJE NA "BRENTO"

Avtor na podlagi tržaških srednjeveških arhivskih virov analizira izvor in uporabo besede brenta. Ugotavlja, da so razne izpeljanke iz te besede za vinogradniško posodo nanašajo tudi na označevanje poklica kar sčasoma preide v priimek. Poleg tega poskuša ugotoviti še druga osebna in krajevna imena izvirajoča iz vinogradništva ter na tej podlagi razmerja med tržaškim ali italijanskim in slovenskim življem.

Pavle MERKU, prof., 3410 Trst, Via Rosseti 113, Italija 

7. O UVOZU VINA NA KRANJSKO IN O NJEGOVEM PONAREJANJU V PRVI POLOVICI 19. STOLETJA

Po končanih napoleonskih vojnah so naši kraji ponovno prišli pod avstrijsko oblast. Ob tem so nastale nekatere spremembe pri razmejitvi posameznih pokrajin. Te spremembe so vplivale tudi na razmere v gospodarstvu, med drugim tudi na trgovino z vinom. Na Kranjsko so v prvi polovici 19. stoletja uvažali vino iz vseh okoliških dežel pa tudi iz nekaterih italijanskih vojvodin in Cipra. Spremembe pri razmejitvi so najbolj prizadele Istro. Druge dežele so si znale pomagati na različne načine. Državna in deželna oblast sta si skušali s carino in naklado ustvariti neke stalne dohodke (značilno je, da je bila deželna naklada vedno višja od državne carine), izvozniki vina pa so skušali svoje pridelke čim bolj ugodno prodati. Ponavljajoči se predpisi o carini in nakladi namigujejo tudi na to, da je bilo tihotapljenje kar donosen posel. Poleg tega je morala državna oblast preganjati še ponarejevalce vina.

Eva HOLZ, dr., višja znanstvena sodelavka SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 4, 61000 Ljubljana, Slovenija 

8. ZAPISI O ISTRSKEM VINOGRADNIŠTVU IZ 19. STOLETJA

Od 18. stol. dalje se v različnih delih Evrope pojavljajo pisci, ki v svojih spisih, najsi bodo znanstveni ali poljudni, proučujejo načine za izboljšanje kmetijskih tehnik. V tem duhu nastanejo v Istri 19. stol. dela o vinograd-ništvu in o proizvodnji vina, njihovi avtorji pa so Pietro Predonzani (1820) iz Poreča, Pietro Stancovich (1825) iz Barbane, Nicolo Del Bello (1876) iz Kopra in Carlo Hugues (različni spisi okoli leta 1890), direktor Ekspe-rimentalne vinsko-sadjarske postaje v Poreču.

Predonzani poziva vinogradnike, naj opustijo stare načine vinogradništva, češ da so preveč obremenjeni s predsodki, vendar so njegova navodila zelo splošna in nepopolna. V nasprotju z njim Stancovich, vseskozi pozoren bralec najsodobnejših publikacij svojega časa, sam preizkuša in znanstveno proučuje rezultate novih načinov pridelave vina. Del Bello je natančen in jasen, vendar je njegov prispevek (največ o piranskem zaledju) predvsem opisne narave. Hugues pa, stoletje se z njim že počasi izteka, zastopa že odločno moderno vizijo: njegov pristop je pragmatičen in strogo znanstven. Sicer pa vsi pisci kritično gledajo na številne dotlej tradicionalne načine vinogradništva in vzpodbujajo domače vinogradnike, naj več pozor-nosti namenijo kakovosti svojega proiozvoda.

Roberto STAREC, prof., Pedagoška fakulteta, 34100 Trst, Via Tigor 22, Italija 

9. VINOGRADNIŠTVO SLOVENSKE ISTRE V ARHIVIH SLOVENSKEGA ETNOLOŠKEGA MUZEJA

Po drugi svetovni vojni je Slovenski etnografski muzej za svoje potrebe organiziral več etnoloških terenskih ekip. Dve med njimi (leta 1949 in 1950) sta bili tudi v Slovenski Istri. Člani ekip so med drugim raziskovali vinogradništvo. Zbrano pisno gradivo iz arhiva muzeja govori o trtnih vrstah, primerni zemlji za zasajanje trt in o načinih sajenja, vrstah grozdja, obdelavi vinograda, trgatvi ter o prodaji grozdja in vina v mesta. Slikovno gradivo (risbe in fotografije) pa nam kažejo načine zasajanja trt, vinske kleti, vinogradniška opravila, transport grozdja in vina, vinogradniške naprave, orodje in posodje.

Andrej DULAR, mag., Slovenski etnografski muzej, 61000 Ljubljana, Prešernova 20, Slovenija 

10. VINOGRADNIŠTVO V TRUŠKAH PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

Besedilo obravnava stanje in spremembe v vinogradništvu in vinarstvu po 2. svetovni vojni. Bolj kot dogodki leta 1954 je to dejavnost in obrav-navani kraj označila industrializacija slovenske obale, selitve iz vasi v mesta v prvem obdobju in vračanja v vasi, oz. dnevne migracije v drugem. Polkmečki značaj aktivnega dela prebivalstva daje pečat celotni vaški skupnosti, večje materialne možnosti in pomanjkanje časa pa določajo okvire kmetijski proizvodnji.

Igor PRESL, kustos, Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 66330 Piran, Cankarjevo nabrežje 3, Slovenija 

11. VINOGRADNIŠTVO V VASEH KOPRSKEGA ZALEDJA OD SREDINE 19. STOLETJA DO PETDESETIH LET 20. STOLETJA

Do druge polovice 19. stoletja so evropske trte ogrožali prevsem škodljivci iz vrst polžev, žuželk in pajkov, proti katerim se je vinogradnik lahko boril le z golimi rokami in ognjem. Že v 18. stoletju je ponekod zakonodaja obvezovala kmete, da so uničevali zajedalce sadnega drevja in vinske trte. A zakoni mnogokrat niso bili spoštovani, pa tudi vraževernost je prispevala svoje. Kmetje so namreč verjeli, da so bube, gosenice in podobne živalice edino znamenje rodovitnosti zemlje, česar ne gre uničevati ... Ponekod so okoli debla trte ovili v olju namočene cunje, ženske in otroci pa so pobirali škodljivce in njih zarod ter jih sežigali. Polže so uničevali s kleščami za orehe, če niso, posebno v francoskih vinorodnih pokrajinah, končali na mizi. Trto je bilo treba varovati tudi pred pajki, ki so grizljali cvetove, s spletanjem mrež pa silili rastlino v nenaravne oblike rasti ... Sredi 19. stoletja so proti grozdni plesnobi trte žveplali, v osemdestih letih so zaradi peronospore škropili z raztopino modre galice, istočasno pa je trtna uš že uničevala evropske vinograde. Revolucionarnih sprememb, ki jih je prineslo zasajanje na to nadlogo odprtih podlag, je bila deležna tudi Istra.

Igor PRESL, kustos, Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 66330 Piran, Cankarjevo nabrežje 3, Slovenija 

12. OD BENDIME DO STAREGA VINA

Kako pridelati dobro vino. Kako očuvati njegove značilnosti in prijeten zdrav okus. Kako iz grozdja (in njegovih derivatov) izvleči največjo korist. S kakšnimi težavami in problemi pri teh zahtevnih opravilih se je spoprijel istrski kmet. Koliko so mu koristile njegove lastne in izkušnje (njegovih) prednikov. Kako so ljudje med trgatvijo, kuhanjem mošta, pretakanjem in shranjevanjem mladega vina živeli v posebnem ritmu, ki sta ga narekovala pozno poletje in jesen. Nekaj teh navad in izkušenj je opisanih v tem besedilu.

Emil ZONTA - ISTRIJAN, novinar v pokoju, 66000 Koper, II. prekomorske 23a, Slovenija 

13. OJ TI FOŠKA, NATOČI REFOŠKA. VINO V ISTRSKI LJUDSKI PESMI

Medtem ko se ljudske pesmi izvajajo tudi brez vina pa je pitje vina v tradicionalnem kontekstu največkrat združeno s petjem. Če je visoka družba pila običajno le dobra vina, je ljudstvo to v vsakdanjem življenju počelo le redkokdaj, zato je pitje dobrega vina predstavljalo tudi hedonistični moment. Te priložnosti so bile veliki prazniki in predvsem poroke, tako da je povsem jasna naveza vino - petje. Znotraj praznovanja pa so v pitju bili vsi izenačeni in so torej glasbene produkcije, četudi stimulirane z vinom, bile splošno sprejemljive. V prispevku so s primeri prikazani eksplicitna in implicitna vloga vina pri oblikovanju ljudske pesmi, ritualni značaji kot naprimer pri zdravljicah, priložnostno improvizirane pesmi in pesmi posvečene vinu in pitju, ki so nastale ob praznikih.

Dario MARUŠIČ, etnomuzikolog, 66320 Portorož, Strunjan 18, Slovenija 

14. VINAKOPER, NASTANEK IN RAZVOJ

V Koprskem vinorodnem okolišu so VINAKOPER največji vinogradnik in kletar. Obdelujejo 450 hektarjev lastnih vinogradov, v kleti pa pridelajo od 300 do 350 vagonov vina. To pomeni, da obvladujejo skoraj tretjino vinogradniške proizvodnje v tem okolišu. Za ostali dve tretjini skrbijo manjši zasebni pridelovalci in le nekaj je takih, ki od vinogradništva živijo. Zato imajo Vinakoper zelo močan vpliv na razvoj panoge. Nastala so leta 1947 kot trgovska klet, ki je odkupovala tržne viške zasebnih vinogradnikov v nekdanji coni B Svobodnega traškega ozemlja. Ustanovitev trgovske kleti se je pokazala kot dobra poteza, saj je promet izjemno hitro naraščal. Zaradi tega so že leta 1951 zgradili novo, večjo klet na današnji lokaciji v Škocjanu. Usposobljena je bila tudi za prevzem in predelavo grozdja z zadružnih in državnih posestev, ki so takrat začela nastajati. Prvo trgatev so sprejeli leta 1953. Večino nekdanjih zadružnih in državnih posestev sedaj obdelujejo sami, manjši delež pridelka pa odkupijo od kooperantov. Vinakoper pridelajo in predelajo največ rdečih vin, saj ima prav ta okoliš v Sloveniji najboljše naravne pogoje za rdeča vina. V drugi polovici osemdesetih let so se znašli v precejšnjih težavah in podjetje je moralo skozi postopek sanacije. Vendar je to omogočilo, da nadaljujejo poslovanje brez hipotek iz preteklosti. Kljub sanaciji pa je stroka peljala razvoj naprej. Izbor vin so popestrili z več novimi belimi sortami, s katerimi dosegajo pridelke najvišje kakovosti. S pomočjo sodobne predelovalne tehnologije so uspeli ovrednotiti tudi tradicionalno sorto - malvazijo, vlečni konj VINAKOPER pa ostaja priljubljena avtohtona sorta - refošk.

Zdenko FERLETIČ, novinar-urednik, 66273 Marezige, Marezige 1, Slovenija 

15. NATOČITE SI KOZAREC SONCA

Tradicija, sedanjost in vera v prihodnost je rodila Vinakoper, kjer smo s skupnimi močmi nadaljevali vinsko tradicijo in širili kakovost tega spremljevalca našega življenja. Vse bolj zrelo tržišče od nas zahteva boljše pogoje kletarjenja in preudarno spremljanje vina do končnega kupca. Od vinogradnika se zahteva veliko znanja in truda, le z voljo in vero v vino smo lahko temu kos.

Iztok KLENAR, enolog, Vinakoper, 66000 Koper, Šmarska 1, Slovenija 

1. PECULIARITA GEO-NATURALI DELL'ISTRIA SLOVENA RILEVANTI PER LA VITICOLTURA

La variegata conformazione ambientale dell'Istria slovena offre diverse condizioni naturali idonee alla coltivazione della vite. Le piu favorevoli si presentano lungo la fascia costiera e nella parte centrale delle alture di flysch, sino ad un'altezza di 400 metri sopra il livello del mare. Qui e concentrata la maggiora parte dei vigneti dell'Istria slovena. Le piane di accumulazione delle valli che vanno a finire nel Golfo di Trieste, il fondo delle doline e le valsecche fluvio - carsiche nel tratto di passaggio dal flysch al terreno carsico dell'Istria slovena, presentano condizioni meno favorevoli alla coltivazione della vite a causa delle sfavorevoli condizioni pedologiche e climatiche (fenomeno dell'inversione del gradiente termico). Il limite per una produzione di qualita e rappresentato dalle condizioni climatiche del carso di Podgorje e dell'altipiano di Pregara.

Darko OGRIN, dr., Dipartimento di Geografia, Facolta di Filosofia, 61000 Ljubljana, Aškerčeva 2, Slovenia 

2. LA VEGETAZIONE DEL VIGNETO ISTRIANO

I vigneti nella parte slovena dell'Istria, costituita da flysch, si presentano nella caratteristica configurazione a terrazze. L'articolo tratta le piante erbacee che vi prosperano. Molte sono di tipo mediterraneo, mentre alcune hanno una diffusione generale. Commestibili sono le specie delle famiglie Sonchus e Allium, quelle delle specie Cichorium intybus, Taraxacum officinale, Portulaca oleracea, ecc. Molte specie sono di tipo decorativo, per esempio Muscari racemosum e Ornithogallum umbrellatum. Le erbacce rispondono soprattutto alle specie Cynodon dactylon e Agropyrum repens. Dopo la prima guerra mondiale ebbe inizio il fenomeno dell'abbandono dei vigneti. Vi si sviluppo dapprima una vegetazione di tipo erbaceo, mentre nella fase finale subentro il bosco. In questo bosco, nel quale riscontriamo ancora tracce delle terrazze preesistenti, prevalgono oggi i seguenti alberi e arbusti: Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Cotinus coggygria, Coronilla emeroides e Ligustrum vulgare. Il paesaggio a terrazze dell'Istria slovena rappresenta un ambiente a coltura tradizionale, con una ricca biodiversita, costituita da un mosaico di vigne, zone erbose e cespugliose e boschi.

Mitja KALIGARIČ, dr. sc., Facolta di Pedagogia, 62000 Maribor, Koroška 160, Slovenia 

3. IL CONTRIBUTO DELL'ARCHEOLOGIA ALLA STORIA DELLA VITE E DEL VINO

Sulla base di reperti fossili e possibile seguire lo sviluppo della vite sin dal periodo del Cretaceo inferiore. Le testimonianze sicure piu antiche sull'esistenza del genere vitis, al quale appartiene anche la vite, risalgono al Terziario.

Benché l'uomo conoscesse la vite selvatica sin dal del paleolitico inferiore, possiamo parlare di coltivazione della vite appena a cavallo tra l'eta del rame e quella del bronzo, quando nelle regioni del Medio Oriente la coltivazione dei campi passa dalla monocoltura alla policoltura. Da qui, la coltivazione della vite si espande in Mesopotamia, in Egitto e nelle regioni che si affacciano sul Mare Egeo.

La colonizzazione greca ed il commercio diffusero il consumo del vino anche nell'area adriatica, nel Mediterraneo occidentale e nelle zone interne dell'Europa dell'eta del ferro, mentre in questa zona la sua coltivazione si diffuse piu tardi con l'espansione romana. Da allora, la vite, assieme all'olivo, e diventata la coltura piu importante dell'Istria.

Radovan CUNJA, mag., Museo regionale di Capodistria, 66000 Capodistria, Via Kidrič 19, Slovenia 

4. LA VITICOLTURA ED IL COMMERCIO DEL VINO NELL'AREA DELLA PIRANO MEDIEVALE

Tra le colture piu diffuse nel passato nell'area piranese primeggiava quella della vite. La cosa non sorprende, poiché la costa istriana conosceva la coltura della vite gia in epoca romana. Alla caduta dell'Impero romano gli indigeni latini ed i nuovi arrivati slavi mantennero l'affermata tradizione della coltura della vite e della produzione del vino. Sino al 1283, le zone viticole piranesi vennero a trovarsi (assieme a Pirano) sotto l'autorita temporale del Patriarcato di Aquileia, quindi sotto Venezia. I diritti di proprieta relativi agli immobili agrari della zona appartennero a varie comu-nita, sia temporali (il comune di Pirano) sia ecclesiastiche (da numerose chiese locali e straniere, conventi, confraternite religiose, al Vescovado di Trieste, di Capodistria, al Patriarcato di Aquileia, che nel piranese man-tenne alcune proprieta), nonché a numerosi privati.

Il contributo tratta nella prima parte la proprieta dei vigneti nella Pirano medievale, il rapporto tra i proprietari ed i coltivatori degli appezzamenti, nonché le tecniche di coltivazione dei vigneti. Nella seconda parte presenta i due metodi prevalenti di commercio del vino all'ingrosso, nonché la (ri)vendita del vino al minuto.

Darja MIHELIČ, dr. sc., consigliere scientifico all'Istituto di Storia "Milko Kos", CRS ASSA, 61000 Ljubljana, Novi Trg 4, Slovenia 

5. LA VITIVINICOLTURA QUALE PRINCIPALE ATTIVITA ECONOMICA DELL'ISTRIA SETTENTRIONALE ALL'EPOCA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

Il contributo illustra l'importanza della vitivinicoltura nello sviluppo delle citta dell'attuale Istria slovena, Capodistria, Isola e Pirano. Nell'alto medioevo era l'attivita economica piu importante, quando il vino, all'epoca dell'economia di scambio, costituiva la merce principale del baratto. Anche la Repubblica di Venezia ne era consapevole quando, alla fine del XIII secolo, conquisto le succitate localita. Con una serie di norme cerco infatti di incamerare nell'erario una quantita quanto maggiore di introiti pro-venienti dalla vendita del vino. Gli istriani reagirono con una forte espansione del contrabbando. Con varie misure repressive ed un maggiore controllo Venezia tento, per quanto possibile, di contrastare il fenomeno, cosa che non sempre le riusci. Diversi documenti riguardanti i dazi sulla produzione e sulla vendita del vino ci offrono una visione della quantita di vino prodotto per la vendita, che nel XVIII secolo superava i 26 mila ettolitri annui.

Il contributo illustra pure il metodo e le caratteristiche della vitivinicoltura, sulla base delle cronache di allora del vescovo di Cittanova, Tommasini, e del poligrafo della Carniola, Valvasor.

Darko DAROVEC, mag., archivista, Archivio regionale di Capodistria, 66000 Capodistria, Via Gorizia 6, Slovenia 

6. VARIAZIONI DEL TERMINE "BRENTA"

Sulla base di fonti archivistiche triestine medievali, l'autore analizza l'origine e l'uso del termine brenta. Constata che i vari termini derivati da questa parola, che sta ad indicare il tipico contenitore usato nella viticoltura, si riferiscono anche all'attivita stessa, che in seguito si trasforma in cognome. Cerca inoltre di individuare altri nomi di persona e di localita, derivanti dalla viticoltura e, su questa base, il rapporto tra la popolazione triestina o italiana e quella slovena.

Pavle MERKU, prof., 34100 Trieste, Via Rossetti 113, Italia 

7. DELL'IMPORTANZA DEL VINO NELLA CARNIOLA E DELLA SUA ADULTERAZIONE NELLA PRIMA META DEL XIX SECOLO

Dopo le guerre napoleoniche le nostre localita tornarono sotto il dominio austriaco. In questo periodo subentrarono alcuni cambiamenti nella delimitazione delle singole province. I cambiamenti influirono pure sulle condizioni economiche, tra l'altro anche sul commercio del vino. Nella prima meta del XIX secolo la Carniola importava vino da tutte le province limitrofe, nonché da alcuni ducati italiani e da Cipro. I cambiamenti relativi alla nuova delimitazione amministrativa colpirono soprattutto l'Istria. Le altre province fecero fronte alla situazione in vari modi. Le autorita statali e provinciali tentarono di creare alcune fonti sicure di introito attraverso dazi doganali e tributi (caratteristico il fatto che i tributi provinciali fossero sempre superiori ai dazi doganali statali), mentre gli esportatori di vino cercavano di vendere i loro prodotti in maniera quanto piu favorevole. Il susseguirsi di disposizioni riguardanti i dazi doganali e i tributi lascia anche intendere che la pratica del contrabbando era piuttosto fruttuosa. E le autorita statali erano impegnate anche a perseguire coloro che adulteravano il vino.

Eva HOLZ, dr. sc., Istituto di Storia "Milko Kos", CRS ASSA, 61000 Ljubljana, Novi Trg 4, Slovenia 

8. SCRITTI ISTRIANI DELL'OTTOCENTO SULLA VINICULTURA

A partire dal Settecento, in varie parti d'Europa, numerosi autori si occupano del miglioramento delle tecniche agricole, con scritti sia scientifici che divulgativi. In Istria nell'Ottocento pubblicano opere sulla coltivazione della vite e sulla produzione del vino Pietro Predonzani (1820) di Parenzo, Pietro Stancovich (1825) di Barbana, Nicolo Del Bello (1876) di Capo-distria e Carlo Hugues (diversi scritti intorno al 1890), direttore della "Sta-zione enopomologica sperimentale dell'Istria" di Parenzo.

Predonzani invoca l'abbandono dei vecchi metodi di coltivazione, viziati da molti pregiudizi, ma le sue prescrizioni sono generiche e insufficienti. Stancovich invece, attento lettore delle pubblicazioni piu aggiornate dell'epoca, sperimenta in prima persona ed esamina razionalmente i risultati delle nuove procedure. Del Bello e accurato e preciso, ma il suo con-tributo (relativo alla campagna di Pirano) e prevalentemente di carattere descrittivo. Hugues infine, ormai sul finire del secolo, mostra una visione decisamente moderna: il suo approccio e pragmatico e di taglio rigoro-samente scientifico. In tutti gli autori sono costanti le critiche a molte pratiche tradizionali di viticultura e l'invito a dedicare cure maggiori alla qualita del prodotto.

Roberto STAREC, prof., Facolta di Magistero, 34100 Trieste, Via Tigor 22, Italia 

9. LA VITICOLTURA DELL'ISTRIA SLOVENA NEGLI ARCHIVI DEL MUSEO ETNOGRAFICO SLOVENO

Dopo la seconda guerra mondiale il Museo etnografico sloveno orga-nizzo per le proprie necessita diversi gruppi etnografici di ricerca sul territorio. Due di essi (nel 1949 e nel 1950) operarono anche nell'Istria slovena. I due gruppi effettuarono tra l'altro anche delle ricerche sulla viticoltura. La raccolta degli scritti provenienti dall'archivio del Museo tratta le specie di viti, il tipo di terreno vitifero ed i metodi di piantagione, i tipi di uva, la coltivazione del vigneto, la vendemmia, nonché la vendita dell'uva e del vino nelle citta. Il materiale iconografico (disegni e fotografie) ci mostrano invece i metodi di piantagione delle viti, la cantina vinicola, l'arte della viticoltura, il trasporto dell'uva e del vino, i macchinari, gli attrezzi ed i contenitori usati nella viticoltura.

Andrej DULAR, mag., Museo etnografico sloveno, 61000 Ljubljana, Prešernova 20, Slovenia 

10. LA VITICOLTURA A TRUŠKE DOPO LA II GUERRA MONDIALE

Il contributo tratta la situazione e i cambiamenti subentrati nell'ambito della vitivinicoltura dopo la seconda guerra mondiale. Piu che dagli avve-nimenti del 1954, l'attivita e la localita in questione furono caratterizzate dapprima dal fenomeno dell'industrializzazione della riviera slovena e della migrazione della popolazione dai villaggi nelle citta, e in seguito da quello del ritorno, ovvero della pendolarita.

L'attivita per meta agricola della popolazione contraddistingue l'intera comunita rurale, mentre l'entita della produzione agricola dipende dal gra-do di maggiore benessere e dalla mancanza di tempo.

Igor PRESL, conservatore, Museo del mare "Sergej Mašera" di Pirano, 66330 Pirano, Riva Cankar 3, Slovenia 

11. LA VITICOLTURA NEI VILLAGGI DEL RETROTERRA CAPODISTRIANO DALLA META' DEL XIX SECOLO AGLI ANNI CINQUANTA DEL XX SECOLO

Fino alla seconda guerra mondiale le viti europee erano minacciate soprattutto da parassiti come chiocciole, insetti e ragni, contro i quali il viticoltore poteva combattere soltanto a mani nude e con il fuoco. Gia nel XVIII secolo la legislazione qua e la obbligava i contadini ad eliminare i parassiti degli alberi da frutto e della vite. Ma le leggi spesso non venivano osservate e anche per colpa della superstizione. I contadini infatti credevano che le crisalidi, le larve ed altri simili animaletti fossero l'unico segno della fertilita del terreno, e che quindi non andavano sterminati ... Qualcuno avvolgeva attorno al fusto delle viti degli stracci imbevuti di olio, mentre donne e bambini raccoglievano i parassiti che poi bruciavano. Le chiocciole venivano eliminate con degli schiaccianoci, quando non venivano consumate a tavola, specie nelle regioni vinicole francesi. La vite andava protetta anche dai ragni che divoravano i fiori, mentre la pianta veniva costretta a crescere in forme innaturali ... Nella meta del XIX secolo le viti venivano solforate per proteggerle dalla muffa dell'uva, negli anni Ottanta venivano irrorate con solfato di rame contro la peronospera, mentre la fillossera stava gia arrecando danno enormi ai vigneti europei. Nuovi metodi di coltivazione capaci di fronteggiare questa piaga portarono a cambiamenti rivoluzionari che interessarono anche l'Istria.

Igor PRESL, conservatore, Museo del mare "Sergej Mašera" di Pirano, 66330 Pirano, Riva Cankar 3, Slovenia

12. DALLA VENDEMMIA AL VINO VECCHIO

Come ottenere del buon vino. Come conservare le sue caratteristiche ed il suo sapore sano e amabile. Come sfruttare al meglio l'uva (ed i suoi derivati). Le difficolta ed i problemi che affrontava il contadino istriano in questa laboriosa attivita. I vantaggi delle sue esperienze e di quelle degli avi. Come viveva la gente durante la vendemmia, la fermentazione del mosto, il travaso e la conservazione del vino novello, un periodo che a partire dalla fine dell'estate si inoltra nell'autunno ed e caratterizzato da un ritmo tutto particolare. Costumi ed esperienze che troviamo descritti in questo articolo.

Emil ZONTA - ISTRIJAN, giornalista, 66000 Capodistria, II Brigata d'Oltremare 23a, Slovenia 

13. EH TU, FOSCA, VERSA IL REFOSCO, IL VINO NEI CANTI POPOLARI ISTRIANI

Mentre i canti popolari vengono eseguiti anche in assenza di vino, tradizionalmente il consumo del vino e accompagnato il piu delle volte dal canto. Se i ceti piu abienti consumavano di solito soltanto di qualita al contrario lo faceva molto di rado. Percio le occasioni in cui si beveva del buon vino costituivano anche dei momemnti edonistici. Queste occasioni erano rappresentante da grandi feste e soprattutto dai matrimoni, riselta quindi evidente il legame vino - canto. Nell'ambito della festa, nella labagione, tutti diventavano uguali e quindi le produzioni musicali, benché ispirate dal vino generalmente accettate. In questo contributo, attraverso degli esempi, sono indicati i ruoli espliciti ed impliciti assunti dal vino nell'elaborazione dei canti popolari, i caratteri rituali, per esempio nei brindisi, i canti improvvisati di circostanza ed i canti dedicati al vino e al bere nati durante le feste.

Dario MARU IČ, ethnomusicologo, 66320 Portorose, Strugnano 18, Slovenia 

14. VINAKOPER, ORIGINE E SVILUPPO

La VINAKOPER e il maggiore produttore e conservatore di vino nella zona vinicola capodistriana. L'azienda coltiva in proprio 450 ettari di vigneto, mentre nelle proprie cantine produce dai 300 ai 350 vagoni di vino. In altre parole, controlla quasi un terzo della produzione vinicola della regione. Gli altri due terzi sono in mano a piccoli produttori privati e soltanto alcuni di loro vivono di vinicoltura. Per questo motivo la Vinakoper ha una forte influenza sullo sviluppo del settore. L'impresa e stata fondata nel 1947 come cantina commerciale, con il compito di acquistare le eccedenze di mercato dei viticoltori privati dell'ex Zona B del Territorio Libero di Trieste. La costituzione della cantina commerciale si rivelo una mossa azzeccata, premiata da un rapido aumento della mole d'affari. E cosi, gia nel 1951 venne costruita nell'attuale ubicazione di San Canziano una cantina nuova e piu spaziosa. Era attrezzata anche per l'ammasso e la lavorazione dell'uva proveniente dai vigneti delle cooperative e dai vigneti statali, che allora stavano sorgendo. Nel 1953 apri per la prima volta le proprie porte ai prodotti della vendemmia. Oggi l'azienda lavora in proprio la maggior parte dei vigneti che allora erano di proprieta statale o delle cooperative, mentre acquista una piccola parte del raccolto dai propri cooperanti. La Vinakoper produce e lavora soprattutto vini rossi, questa zona della Slovenia presenta infatti le condizioni naturali migliori per questo tipo di vino. Nella seconda meta degli anni Ottanta, l'impresa ando incontro a notevoli difficolta e dovette affrontare un programma di risanamento. Ma cio le permise di proseguire l'attivita senza le ipoteche del passato. Nonostante il risanamento, gli esperti proseguirono nell'opera di sviluppo del settore. Arricchirono l'offerta dei vini con nuove sorte di vino bianco, ottenendo prodotti di altissima qualita. Attraverso moderne tecnologie di lavorazione, l'impresa e riuscita a valorizzare anche la tradizionale Malvasia, mentre autentico fiore all'occhiello della VINAKOPER rimane l'autoctono e apprezzato Refosco.

Zdenko FERLETIČ, giornalista - redattore, 66273 Marezige, Marezige 1, Slovenia 

15. VERSATEVI UN BICCHIERE DI SOLE

La vitivinicoltura e sempre stata nella storia sino ad oggi un fattore di vita estremamente importante, anche e soprattutto degli istriani. La tradizione, il presente e la fiducia nel futuro hanno condotto alla nascita della Vinakoper, dove insieme abbiamo portato avanti la tradizione vinicola e fatto crescere di qualita questo accompagnatore della nostra vita. Un mercato sempre piu esigente richiede da noi sempre migliori condizioni di conservazione nelle cantine ed un attento e continuo controllo del vino sino al consumatore. Dal viticoltore si esige una profonda conoscenza ed un grosso impegno, richieste alle quali possiamo far fronte solo con volonta e fede nel vino.

Iztok KLENAR, enologo, Vinakoper, 66000 Capodistria, Via Šmarje 1, Slovenia

1. THE NATURAL GEOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE SLOVENIAN ISTRIA RELEVANT TO VINICULTURE

Due to its variegated landscape composition the Slovenian Istria offers various natural conditions for successful growth of the vine. The most favourable are the conditions in the coastal zone and in the central part of the flysch hills, up to the height of about 400 metres above the sea level. The majority of vineyards of the Slovenian Istria are concentrated here. Due to less favourable pedological and climatic circumstances (the phenomenon of temperature inversion) conditions for growth of the vine are worse in the accumulation flats at the efflux of the valleys into the Gulf of Trieste, in the bottoms of the fluvial karst valleys, and at the transition from the flysch to the karst part of the Slovenian Istria. There are boundary climatic circumstances for quality produce at the Podgorje Karst and on the Pregara Plain.

Darko OGRIN, PhD, The Geography Department of the Faculty of Arts, 61000 Ljubljana, Aškerčeva 2, Slovenia 

2. THE FLORA OF THE ISTRIAN VINEYARD

The vineyars in the Slovenian, flysch part of Istria, have a characteristical form of terraces. The article is about the weeds that can be found in these vineyards. A great number of the weeds belong to the Mediterranean species, some of them, however, are spread generally. Edible are the species of the family Sonchus and Allium, further the species Cichorium intybus, Taraxacum officinale, Portulaca oleracea, etc. There are a lot of decorative species such as Muscarum racemosum and Ornithogallum umbellatum. Of all the weeds grasses are the greatest trouble, especially the species Cynodon dactylon and Agropyrum repens. As soon as after the end of the Great War giving up winegrowing began. In those places first meadow vegetation began to grow, the final stage of the development, however, is the wood. Today in such a wood, in which remnants of former terraces can still be traced, most frequent trees and bushes are: Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Cotinus coggygria, Coronilla emeroides and Ligustrum vulgare. The terraced lanscape of the Slovenian Istria is a traditional cultural landscape, in which biological diversity (biodiversity) is very rich, it is composed of the mosaic picture of fields, vineyards, meadows and pastures, shrubs and woods.

Mitja KALIGARIČ, DSc (assistant lecturer), Biology Department of the Teacher Training College, University of Maribor, 62000 Maribor, Koroška 160, Slovenia 

3. THE CONTRIBUTION OF ARCHAELOGY TO THE HISTORY OF THE VINE AND WINE

On the basis of fossil findings the development of the vine can be traced back as far as the early Cretaceous period. The oldest reliable evidence of the existence of the family Vitis, to which also the vine belongs, are from the Tertiary.

Although man has known the wild vine since early Palaeolith, it can only be spoken about the beginning of the cultivation of the vine after the transition from the late Copper into the early Bronze Age when in the territories of the Near East the change to polycultural farming occurred. From here viniculture spread to Mesopotamia, Egypt and into the Aegean territory.

Greek colonization and trade also helped spread the habit of consuming wine into the Adriatic territories, western Mediterranean and far inside Europe of the Iron Age, while its growing in our region spread later with the Roman expansion. Since then the vine has been, together with the olive tree, the most important cultural plant.

Radovan CUNJA, M.A., The Regional Museum Koper, 66000 Koper, Kidričeva 19, Slovenia 

4. VINICULTURE AND WINE TRADE IN THE PIRAN REGION OF THE MIDDLE AGES

Of the cultures that used to grow in the region of Piran the vine has always had a primacy. This is not surprising at all, as the coast of Istria already knew the vine in the Roman era. After the fall of the Roman empire the Roman aborigines and the Slavic newcomers kept the tradition of cultivating the vine and producing wine.

Until 1283 the vinicultural areas in the region of Piran were (including the town of Piran) under the worldly jurisdiction of the Patriarch of Aquilea and later under that of Venice. The ownership rights over the agrarian real estate property were held by different worldy communities (such as the commune of Piran) as well as by church communities (by the numerous local and foreign churches, monasteries, religious fraternities, the dioceses of Koper and Trieste and the patriarchate of Aquilea, which in Piran had retained some property), and by numerous individual owners.

In its first part the article discusses the ownership of the vineyards in the Medieval Piran, the relations between the owners and the cultivators, and finally the methods of cultivating the vineyards. In the second part it presents two of the prevailing ways of trading wine wholesale and selling it by retail.

Darja MIHELIČ, PhD, Scientific councillor, The Historical Institute 'Milko Kos', Science and Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 61000 Ljubljana, Novi trg 4, Slovenia

5. WINE GROWING AND VINICULTURE AS THE MAIN BUSINESSES OF NORHTHERN ISTRIA IN THE TIME OF THE VENETIAN REPUBLIC

The article describes the importance of wine growing and viniculture for the development of the towns in the region called Slovenian Istria today, i.e. Koper, Izola and Piran. In the early Middle ages this was the basic business when wine in the era of trade based on exchange of goods played the role of the main means of exchange. Of this also the Venetian Republic was very well aware when towards the end of the 13th century it seized the towns mentioned above. With a number of statutory provisions it tried to direct as much income from wine trade as possible into its own treasury. The Istrians tried to resist this mainly through increased smuggling. The Venetians made efforts to reduce it, mainly through different repressive measures, which did not always prove successful. Various lists of fiscal income from the production and the sales of wine kept in the archives make possible a reconstruction of the quantities of wine traded, which in the 18th century exceeded 18.000 hectolitres (about 1.580.000 gallons) a year.

On the basis of the contemporary chronicles by Tommasini, the bishop of Novigrad, and by the Carniolan polyhistorian Valvasor, the article also describes the methods and the basic characteristics of the process of wine production in those days.

Darko DAROVEC, MA, archivist, The Regional Archives Koper, 66000 Koper, Gori ka 6, Slovenia 

6. VARIATIONS ON "BRENTA"

On the basis of mediaeval archival sources of Trieste the author analyses the origin and the use of the word 'brenta'. He states that various derivatives of this word for vessels used in wine growing also refer to various trades and gradually they become family names. He also tries to find other personal names and toponyms derived from expressions used in viniculture and on this basis the relation between Slovene population and the Italian one, i.e. that of Trieste.

Pavle MERKU, B.A., 34100 Trieste, Via Rossetti 113, Italy 

7. ABOUT IMPORTING WINE TO CARNIOLA AND FALSIFYING IT IN THE FIRST HALF OT THE 19th CENTURY

After the end of Napoleonian Wars Austria regained authority over our country. On this occasion some changes of the inner borders between individual provinces occurred. These changes also influenced the conditions in economy, including wine trade. In the first half of the 19th century wine was imported to Carniola from all the neigbouring provinces as well as from some Italian duchies and from Cyprus. Of all the provinces it was Istria that was affected the heaviest by the changes of borders. All other provinces managed to overcome it in different ways. The state and province authorities tried to establish a permanent income through duties and additional taxes (it is characteristic that the province taxes were always higher than the state duties), the exporters of wine on the other hand tried to sell their produce as well as possible. The reiterating regulations of duties and additional taxes also give a hint that smuggling was quite a profitable business. Besides, the state authorities had to prosecute wine falsifiers.

Eva HOLZ, PhD, The Historical Institute 'Milko Kos', Science and Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 61000 Ljubljana, Novi trg 4, Slovenia 

8. RECORDS ON ISTRIAN VINICULTURE FROM THE 19th CENTURY

Since 18th century authors have appeared in different parts of Europe who in their writings, scientific as well as popular, have searched for improvement of farming methods. Following this tradition works on viniculture and on wine production appear in Istria of the 19th century, the authors of which are Pietro Predonzani (1820) from Poreč, Pietro Stankovich (1825) from Barbana, Nicoló Del Bello (1876) from Koper and Carlo Hugues (different papers about 1890), the director of the 'Experimental Wine and Fruit Growing Station' in Poreč.

Predonzani appeals to wine growers to give up old methods of wine growing, which in his opinion are burdened with prejudice, his instructions, however, are very general and incomplete. In contrast to him Stankovich, always an attentive reader of the most up-to-date publications of his time, experiments with new methods of wine growing and researches the results of these scientifically. Dell Bello is accurate and clear, but his contribution, the greatest part of it being about the hinterland of Piran, mostly of descriptive character. Hughes on the other hand, the century coming slowly to its end, already advocates for the decisively modern vision: his attitude is pragmatic and strictly scientific. Anyway, all the authors look critically on numerous traditional methods of wine growing and encourage the native wine growers to pay more attention to the quality of their product.

Roberto STAREC, BA, The Faculty of Education, 34100 Trieste, Via Tigor 22, Italy 

9. THE VINICULTURE OF SLOVENIAN ISTRIA IN THE ARCHIVES OF THE ETHNOGRAPHICAL MUSEUM

After the Second World War the Slovenian Ethnographical Museum set up a number of ethnological field parties. Two of them (in 1949 and 1950) also worked in Slovenian Istria. Among other areas the parties researched viniculture. The collected written materials in the archives of the museum give evidence of the vine species, the soil suitable for planting and ways of planting, the cultivation of vineyards, of vintage and selling grapes and wine to towns. Graphical material (photographs and drawings) show the ways of planting the vine, wine cellars, various winegrower's jobs, the transportation of grapes and wine, vinicultural devices, tools and dishes.

Andrej DULAR, MA, Slovenian Ethnographical Museum, 61000 Ljubljana, Prešernova 20, Slovenia

10. THE VINICULTURE IN TRUŠKE AFTER THE SECOND WORLD WAR

The text discusses the state and the changes in viniculture and in winegrowing after the Second World War. More than by the events in 1954 this activity and the place itself have been characterized by the industrialization of the coastal region of Slovenia, by the migrations from the country to towns in the first and by returning to villages, accompanied by daily commuting in the second period. Semiagrarian character of the active part of the population gives a special stamp

Igor PRESL, curator, The Sergej Ma era Maritime Museum Piran, 66330 Piran, Cankarjevo nabrežje 3, Slovenia 

 11. THE VILLAGES OF KOPER'S HINTERLAND FROM THE MIDDLE OF THE 19th TO THE FIFTIES OF THE 20th CENTURY

Until the second half of the 19th century Europe's vines were endangered mainly by the pest such as different species of snails, insects and spiders, against which the winegrower could only fight with his bare hands and with fire. As early as in the 18th century farmers were obliged by law to exterminate the parasites of fruit trees and of vine. The laws were, however, often not respected, partly superstition contributed to the fact. Farmers believed that pupae, caterpillars and similar little animals were the only sign of the fertility of the soil and were therefore not to be exterminated ... In some places rags soaked in oil were wrapped round the stem of the vine, women and children gathered the pest and burned it. Snails were annihilated by nutcrackers if they didn't, especially in French wine-growing regions, make their end served on table. The vine also had to be protected against spiders, which chewed on the blossoms and by weaving their nets forced the plants into unnatural forms of growth. In the middle of the 19th century sulphur was applied against the mildew of the vine, in the eighties vines were sprayed against Peronospora with a solution of copper vitriol, at the same time the wine louse already was causing enormous damage in European vineyards. Istria too took its share in revolutionary changes brought by planting sorts resistant to this plague.

Igor PRESL, curator, The Sergej Ma era Maritime Museum Piran, 66330 Piran, Cankarjevo nabrežje 3, Slovenia

12. FROM VINTAGE TO OLD WINE

How to make good wine? How to preserve its characteristics and pleasant, healthy taste? How to get the best out of grapes (and its derivatives)? What were the hardships and the problems the Istrian farmer had to cope with? To what benefit was he able to use his own experience and that of his ancestors? How did people swing in a special rhythm dictated by the vintage, the fermenting of must late during summer and early autumn? Some of these habits and experience are described in the present text.

Emil ZONTA - ISTRIJAN, retired journalist, 66000 Koper, II. prekomorske 23a, Slovenia 

13. OJ TI FOŠKA, NATOČI REFOŠKA, WINE IN ISTRIAN FOLK SONGS

While folk songs can also be performed without wine, the consuming of wine is usually connected with singing. The upper classes usually only drank the best wines, ordinary people only rarely had the opportunity to do so. So drinking of good wine also represented a hedonistic element. These occasions were great festivities, mainly wedding parties, thus the connection between wine and singing is quite clear. When celebrating everybody was equal in drinking and so musical performance, although stimulated by wine, was commonly accepted. In the article explicit and implicit role of wine in creating folk songs, ritual characters such as in toasts, occasional improvised songs, songs dedicated to wine, and songs created during celebrations are demonstrated on examples.

Dario MARU IČ, ethnomusicologist, 66320 Portorož, Strunjan 18, Slovenia

14. VINAKOPER, ORIGIN AND DEVELOPMENT

In the region of Koper VINAKOPER is the most important wine grower and cellaler. They own 450 ha of vineyards, in the cellar they produce from 300 to 350 railway carriages of wine. This means they control nearly a third of wine production in this region. Lesser owners take care of the remaining two thirds and only a few make their living exclusively as wine producers. So Vinakoper have a great influence on the development of this line. They were founded in 1947 as a trading cellar, which bought market surplus from private wine growers in the former zone B of the Free Territory of Trieste. The founding of the cellar proved to be a wise decision as the turnover of the company grew extremely rapidly. That is why as early as 1951 a new, larger cellar was built on the location in kocjan. It was also ready to accept grapes from cooperational and state estates, which began to be formed at that time. The first vintage was accepted in 1953. Today most of the former cooperative and state estates are tilled by themselves, they buy a minor part of the harvest from cooperationists. Red wines represent the major part of the production in Vinakoper, it is in this region after all that the natural conditions for the growth of red grapes are the best in Slovenia. In the second half of the eighties they found themselves in deep troubles and the company went through a process of improvement, which made it possible to continue doing business without mortgages from the past. In spite of the troubles the development went on. The choice of wines was made richer by introducing new white sorts, which reach vintages of the highest quality. Thanks to the most up-to-date technologies they also managed to give value to the traditional sort the malvazija, but still the popular autochtonous sort the refo k remains their bestseller.

Zdenko FERLETIČ, journalist - editor, 66273 Marezige, Marezige 1, Slovenia 

15. FILL YOUR GLASSES WITH SUNSHINE

Tradition, the present time and a firm belief in the future have given birth to Vinakoper; where forces have been gathered to continue the tradition of the wine and promote the quality of this companion on the ways of our lives. The more and more mature market expects us to provide better cellaring conditions and deliberate monitoring of the wine all the way to the final customer. A winegrower must show great knowledge and effort, only with strong will and firm belief in wine we are able to cope with the demand.

Iztok KLENAR, oenologist, Vinakoper, 66000 Koper, Šmarska 1, Slovenia

Sources:
  • http://www.zrs-kp.si/katalog.htm

  • Ežela Refoška, "Vinogradništvo in vinarstvo slovenske Istre", Zbral in uredil: Darko Darovec, Knjižnica ANNALES 10, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (Koper, 1995) - http://www.zrs-kp.si/Zaloznistvo/povzetki/annales_10.htm


Main Menu


This page compliments of Marisa Ciceran

Created: Sunday, December 16, 2001; Last update: Sunday, January 13, 2013
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA