Flora


 

The vegetation of the Karst of Primorje and Slovene Istra

[Source: http://www.zrs-kp.si/Zaloznistvo/povzetki/annales_majora2.htm.] 

by MITJA KALIGARIČ
Rastlinstvo Primorskega krasa in Slovenske Istre.
Travniki in pašniki

KNJIŽNICA ANNALES MAJORA

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper

English

POVZETEK 

V tem povzetku povzemamo le tisti del knjige, ki predstavlja originalen prispevek k poznavanju traviščen vegetacioje Primorskega krasa in slovenske Istre. Ta v celoti pripadajo submediteransko-ilirskemu redu Scorzoneretalia villosae H-ić 75 (razred Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. 43). Raziskovano območje je sestavljeno v glavnem iz apnencev raznih starosti, precej ozemlja pa sestavlja tudi fliš. Prva kamnina je za vodo propustna, zato se taka tla hitro segrejejo in ostanejo praktično suha. Fliš pa je vododržna kamnina, zato je podlaga tam vlažnejša in hladnejša ter prst debelejša. To se odraža tudi v vegetaciji.

Popisovali smo po klasični Braun-Blanquetovi metodi, podatke pa smo obdelovali z računalniškimi programi predvsem iz zbirke Lagoli.

Na začetku smo zbrane popise raznih avtorjev obdelali z računalniško numerično analizo in ugotovili, da popisi iz flišnega dela Istre, ki so jih nekateri avtorji označevali z (ne več veljavnim) imenom Bromo-Chrysopogonetum grylli H-ić 34, pripadajo asociaciji Danthonio-Scorzoneretum villosae Ht. & H-ić (56)58 in v okviru te tvorijo posebno subasociacijo peucedanetosum cervariae Kaligarič et Poldini 1997, ki predstavlja stabilnejšo fazo relativno hitrega zaraščanja na bogatih tleh.

V okviru tako ekološko razširjene asociacije Danthonio-Scorzoneretum smo obravnavali naslednje subasociacije: 1) peucedanetosum var. z vrsto Blackstonia perfoliata, ki je značilna za relativno vlažna, toda topla tla na flišu slovenske Istre. 2) peucedanetosum var. z vrsto Linum flavum, ki je razširjena na flišu Vipavske doline in Vipavskih Brd. Vsebuje manj mediteranskih elementov, diferencirata pa jo vrsti Linum flavum in Centaurea fritschii. 3) botryochloetosum Poldini 89 je termofilna subasociacija manjših, erodiranih površin z zelo malo prsti na flišu. 4) Subasociacija rhinanthetosum glacialis Kaligarič et poldini 1997 je najbolj tipična oblika asociacije, pri nas pa je razvita le v delu Čičarije, kjer se je še ohranil tradicionalni način košnje. V teh sestojih so najbolj zahodna nahajališča karakteristične vrste asociacije Serratula lycopifolia. 5) cirsietosum pannonici Poldini 89 je subasociacije vrtač oziroma dolin Nizkega krasa, kjer skrbno kosijo, zaradi debelejše plasti zemlje in dotoka vode pa so tla dekalcificirana in dodatno zakisana, kar se odraža tudi v floristični sestavi. 6) centaureetosum rupestris Poldini 89 je subasociacija, ki sicer zavzema velike površine na Nizkem krasu, pomeni pa že prehod k asociaciji Carici-Centaureetum.

Asociacija Chrysopogono-Centaureetum cristatae Ferlan & Giacomini 55 em. Poldini 88 je na slovenskem ozemlju le pičlo razvita. Subasociacija onobrychidetosum tommasinii Poldini 89 je razvita le tu in tam na flišnih erozijskih oblikah in je močno evmediteransko obarvana. Subasociacija sedetosum sexangulari Poldini 89 je razvita na manjših površinah vzdolž Kraškega roba in je izrazito termofilna in kserofilna z močnim evmediteranskim pečatom. Subasociacija genistetosum sericeae Poldini 89 pomeni zvezni prehod k asociaciji Carici-Centaureetum.

Manjše površine predvsem na zelo vetrovnih in kamnitih ali skalnatih robovih kraških planot pokriva asociacija Genisto sericeae-Seslerietum juncifoliae Poldini 80, ki je zaradi velike biomase vrste Sesleria juncifolia floristično osiromašena. Razvita je na kraških robovih Nizkega in Visokega Krasa.

Največje površine severnojadranskega krasa pokriva makroasociacija Carici-Centaureetum rupestris Ht. 31, ki jo členimo tako vertikalno kot horizontalno. Vertikalna členitev je fitogeografska, saj imamo za nižinsko in montansko obliko precej diferencialnih vrst, ki se izključujejo glede razširjenosti na različni nadmorski višini. Horizontalna členitev v okviru obeh oblik pa je ekološka. Subasociacije smo razporedili glede na potekajočo vegetacijsko dinamiko v niz od najbolj kserofilnih in bazifilnih subasociacij do najbolj mezofilnih in/ali acidofilnih subasociacij. V okviru nižinske oblike ločimo naslednje enote: 1) subasociacija satureetosim variegatae Poldini 89 predstavlja jedro nižinske oblike in pokriva največje površine. 2) Var. z vrsto Sesleria juncifolia so osiromašeni vetru izpostavljeni sestoji. 3) Var. z vrsto Globularia cordifolia so zaradi razgaljenosti matične kamnine osiromašeni termofilni sestoji. 4) Subasociacija leucanthemetosum liburnici Poldini 89 je subasociacija na nekoliko globljih tleh, manj termofilna in pomeni blag prehod k asociaciji Danthonio-Scorzoneretum.

V okviru montanske oblike ločimo naslednje subasociacije: 1) Anthyllidetosum vulnerariae subsp. polyphyllae Poldini 89 predstavlja jedro in najstabilnejšo fazo montanske oblike. 2) Subas. globularietosum cordifoliae Kaligarič et Poldini 1997 predstavlja zaradi večje kamnitosti in vetrovnosti terena osiromašeno subasociacijo. 3) Subasociacija seslerietosum juncifoliae Ht. 62 je subasociacija višjih predelov, zelo izpostavljenih vetru, z veliko pokrovnostjo vrste Sesleria juncifolia in bogatim skladom mediteransko-montanskih vrst. 4) Subasociacija pedicularietosum acaulis Kaligarič et Poldini 1997 je razvita le na Žabniku in Golem vrhu v Čičariji in predstavlja lokalno zakisanje površine, kar se odraža v floristični sestavi (Arnica montana, Senecio aurantiacus, Antennara dioica itd.) 5) Subasociacija laserpitietosum sileris Kaligarič et Poldini 1997 pomeni pozne faze v razvoju opuščenih pašnikov. To je stabilizirana faza zaraščanja, ki jo prepoznamo predvsem po veliki pokrovnosti vrste Laserpitium siler, vsebuje pa še dovolj vrst asociacije, zveze in reda, kar utemeljuje uvrstitev teh sestojev v asociacijo Carici-Centaureetum.

Asociacija Genisto-Caricetum mucronatae Ht. 56 je pri nas razvita le na Čavnu in sicer na precej skalnatih tleh na močno vetrovni legi. Zanjo je značilen velik delež ilirskih vrst in prodiranje vrst iz reda Seslerietalia albicantis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 26.

Sestojev na južnem robu Trnovskega gozda od Predmeje do Otlice ter okolico Kuclja zaradi velike mešanice vrst, kjer predstavljajo velik delež vrste subalpinskih travišč (Seslerietalia albicantis) ter naskalne vrste iz reda Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny nismo mogli drugače opredeliti kot fitocenon z vrsto Primula auricula. Izredno redko je namreč, da se tako izrazito prekrivata dva razreda vegetacije, ki nista edafska, temveč biogeografska. Popolnoma pragmatična odločitev je bila, da te sestoje priključimo zvezi Satureion subspicatae in redu Scorzoneretalia, ker karakteristične vrste slednjih pač prevladujejo.

Vse ekološke odnose med subasociacijami znotraj asociacij in med samimi asociacijami smo podali na osnovi izračunov ponderiranih srednjih vrednosti Landoltovih ekoloških indeksov. Na osnovi teh izračunov smo naredili tudi več ordinacij, ki nam grafično ponazarjajo medsebojne odnose med sintaksoni. Posebej uporabna sta se izkazala Landoltova indeksa za vlažnost in kislost (pH), pa tudi za temperaturo, humus in nutriente.

Fitogeografske razlike in medsebojne odnose glede na te razlike med asociacijami pa smo podajali na osnovi numeričnih analiz geoelementne sestave.

Na koncu smo podali tudi predlog vzorčnih površin najbolj značilnih, redkih in/ali ogroženih sestojev reda Scorzoneretalia villosae na obravnavanem območju. Poskušali smo tudi orisati varstveni režim za vzpostavljanje obstoječega stanja. 


Slovensko

SUMMARY

Actually, the vegetation of Karst of Primorje and Slovene Istra means the transitional area between the Mediterranean and the North American-Eurosibirian floral region. The thermophilous deciduous forests may range it to this category, but the floristic image is much under the influence of the Mediterranean. The Mediterranean aspect invigorates because of the anthropozoogenous grasslands having more xerophilous thermophilous floristic composition as well as a Mediterranean conditioned vegetation cycle (summer hidric stress). Because, on the other hand, of a relatively high amount of precipitation these non-forest areas are relatively quickly overgrown what does not speak in favour of the "Mediterranean kind" of this region for the overgrowing in the real Mediterranean is much more slowly due to less precipitation and higher temperature. Because of the erosion it is getting more slowly in addition, and somewhere even stopped.

We so argumentatively argue for the use of the term "Submediterranean" being, in case of Karst of Primorje and Slovene Istra, distinctly Illyrian coloured. Beside climate activities the rock also influences the vegetation for the impermeable flysch being therefore humid and cold, does not stimulate the thriving of thermophilous species and communities. On the contrary the limestone, for the water permeable rock that heats very much, enables the thriving of thermophilous and xerophilous species. The disposition of the rock consequently exerts a great influence on the composition of flora and vegetation cover.

The main part of the book represents the results of researches of the most frequent type of vegetation on this area - the dry grass. The results are given as it follows:

1. In the beginning analyses we separated the vegetation of dry grass in Karst of Primorje and Slovene Istra into individual associations.

2. To the association Danthonio-Scorzoneretum villosae ht. & H-ić (56)58 we associated also those stands from the flysch Istra that some authors described by the name Bromo-Chrysopogenetum grylli H-ić 34. We named them subas. peucedanetosum cervariae var. with the species Blackstonia perfoliata as distinguished from similar stands from the flysch of Vipava valley where we get the var. with the species Linum flavum. We found the most typical stands of this association in Čičarija, where it is mowing in a traditional way. The characteristic species of the association Serratula lycopifolia, which is not to be found more western, enriches also the subassociation rhinanthetosum glacialis. It is a relatively mesophilous association developed on some deeper, richer soil. In contrast to the associations mentioned bellow, belonging to the alliance Satureion subspicatae Ht. 62, this association belongs to the more mesophilous alliance Scotzonerion villosae H-ić 49.

3. The association Chrysopogono-Centaureetum cristatae Ferlan & Giacomini 55 em. Poldini 88 is hardly represented on the Slovene territory. On the flysch rock we find the impoverished subassociation onobrychidetosum and, on small surfaces along the Karst fringe the subassociation sedetosum is developed on distinctly thermophilous exposures on the limestone.

4. The association Genisto sericeae-Seslerietum juncifoliae Poldini 80 is developed only on small surfaces of stony Low and high Karst plateaux of the karstic fringe. This is a floristic impoverished association, where prevail the species Sesleria juncifolia, and the thermophilous xerophilous species of Illyrian and/or Mediterranean distribution.

5. The most widespread, on the treated area, is the macroassociation Carici-Centaureetum rupestris Ht. 1, being articulated vertically to low and montane form regarding the phytogeographic differences. The horizontal articulation regarding the ecological conditions also exists in each of the forms (as an additional argument for the articulation we used Landolt ecological indexes), above all humidity and acidity. The core of the low form is the subas. satureetosum, and of the montane one the subas. antyllidetosum. We devoted our attention especially to the montane form that passes, regarding humidity and acidity (for their relation we found out a great correlation), from the subassociation globularietosum over the subassociation seslerietosum to the subassociation antyllidetosum, and from there follows the sourness to the subas. pedicularietosum and greater mesophilousness to the subas. laserpitietosum, the first degree of the overgrowing with high stems. We also defined the group of releves that represent the transition between the low and montane form.

6. The association Genisto-Caricetum mucronatae Ht. 56 is developed in Slovenia only on Čaven on rock soil and in very windy aspect. It contains many Illyrian geoelements, and we already feel the penetration of the species from the order Seslerietalia albicantis Br.-Bl. and Br.-Bl. & Jenny 26

7. The stands on south fringe of Trnovski gozd from Predmeja to Otlica, and the surroundings of Kuclje could be defined only as phytocoenon, regarding very mixed floristic stand with a great part of species of the order Seslerietalia as well the species of the order Potentilletali caulescentis Br.-Bl. and Br.Bl. & Jenny 26. It is a very rare feature that greater biogeographic (not edaphic) syntaxonomical units (classes) join with rather balanced floristic stand.

8. We found out that, with the numeric analysis of Landolt ecological indexes, especially for humidity and acidity, the subassociations of one association can be ordered into a logic sequence and showing so the sindynamics of stands. With these indexes, we can also very nicely show the reciprocal relations of associations regarding soil conditions in which they thrive.

9. With numeric analyses of the geoelemental stand we also may very nicely show the phytogeographical moment and the reciprocal relations of associations.

10. We gave the proposal of protecting surfaces for the most characteristic, rare, and/or threatened stands within the order Scorzoneretalia on the discussed area and proposed the basic protecting regime.


Main Menu


This page compliments of Marisa Ciceran

Created: Wednesday, June 12, 2002; Last updated: Saturday, December 29, 2012
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA