Drago Gervais
Poetry
line_gbg68.gif (2052 bytes)
 

Vocabulary
(Po nase - Hrvatski)

»Barke faren«

stal stajao
vanka izvan
Portić mala luka
peršona osoba
nevojna nevoljna, jadna
furešton strancima
na kraje na kopnu
Pite šen barke faren
(Bitte schon Barke fahren)
molim lijepo, izvolite se izvesti ladicom
svoj'ni u svoje dane, u svoje vrijeme
nav brod, lada
po moreh sveh plaval plovio po svim morima
najraje najradije
va stareh dni u starim danima
kade gdje
veli palaci velike palače
pajaci nakaze (nakazno, smiješno odjeveni ljudi)
beštimal psovao
tel htio
z rukun mornarskun mornarskom rukom
sran sram
pasal prošao
ki koji
ftjorin forint

Batuda

batuda tučenac, tučanik
kumpanj drug
nemo ludo
leh nego, samo
batica čekića
pote znoje
škini leđa
prez bez
kamik. kamen
storit učiniti
kus komad
čera jučer
ćik opušak 

Boći

boci osobita primorska igra drvenim kuglama
na brijegu na brijegu
v oštarije u gostionici
na boćarije u kuglani
zbijali gađali
kuntreštali prepirali se, svađali
žmujt čaše
pršut sušena šunka
onput onda
sopet opet
kantajuć pjevajući
zač jer
šećat šetao
nan nam(a)

Briškula

briškula vrsta igre na karte
paron gazda
kumpar kum
coto šepavac
zapolne popodne
pul kod, uz
kvartin četvrt litre (vina)
briškulaju igraju briškulu
barufaju svadaju se
kope, špade baštonì ì denari četiri boje (vrste) karata
spod ispod
veje lišće
sobun sobom
z dreva sa drveća
peje nosi
komać jedva
šemeraju posrću, glavinjaju
domaka kući, doma
bordižaju jedre, teturaju
jutra sutra

Fakin od porta

fakin od porta lučki nosač
s baretun na bandu s kapom nahero
muškardin momčina
fijakal ljenčario
pride dođe
furešt stranac
kemu kome
manća napojnica
bagalja prtljaga
fijorin forint
vaje odmah
surgal se usidrio se
gamazin magazin. vinski podrum
fermal zaustavio
kjel proklinjao
kad bi štufal se kad bi mu dosadilo
tega toga 
barufu bi storil zametnuo bi kavgu
stukli izlemali
pokle poslijei 
portun kućni ulaž, veža
ćapal ulovio, dobio
matafun udarac
sopet opet
va kanale u kanalu

Kmet se je stal

prišal došao, stigao
stani ustani, digni se
strel strijela, munja
pokle poslije
kade gdje
pasal prošao
joh onemu jao onome
zet uzeti

Moja zemja

zemja zemija
miće malene
kot kao
črjeni crveni
keh kojima
lešice lješice (lijehe)
pejahu voze
pul ke uz koju
na turne na tornju, zvoniku

Nonić

mići malen
okol četrte oko četvrte (ure) 
stali ustali
veslali do pišmoj (vrsta ribe) veslali do mjesta, gdje se te ribe zadržavaju
barka lađa
surgali pustili sidro, zaustavili se
povraz sprava za lovljenje ribe
kalali spustili
ćakulali razgovarali
ćapal ulovio
s manun sa mnom
šapiqalo šaputalo
kosići 1ikali kosovi pjevali
shajalo izlazilo 
kqt kao
bilo se j' stat trebalo je ustati
vnuka unuka
judi ljudi
na prsten na prstima
lumin u1jenica, kandilo

Sunce

petešić pjetlić
vajer u zrak
prihaja dolazi
stal ustao
neš nešto
šli pošli
pohajal hodao amo tamo
vavek uvijek
brontulal mrmljao
va u
nona baka
začujeno začuđeno
klobuk šešir
iskal tražio

Tanac

tanac ples
armunika harmonika
rompota larma (onomatopejska riječ)
semo amo
tancamo plešemo
nanke niti;
zaprteh zatvorenih
bin bih
s malun s malom, tj. djevojkňm
s manun sa mnom
fini svrši
vanka van
kućun kucom
njijun njezinom
sedet sjediti
strpet strpjeti

Trešete

trešete igra na karte
kart karata
nonić djed
pipu lulu
fumal pušio
mučal šutio
partidu partiju
rugal rugao
asa lišal gladio, zaigrao asa (keca)
vavek vekon svaki čas, neprestance
zmešat pomiješati
dotožit dometnuti
z oćali s naočarima
v usteh u ustima
al ili
zač jer
remo idemo

Va sremskoj ravnici

va u
vela velika
prez bez
ku koju
pasat proći;
prihaja dolazi
prit doći
zel uzeo
šat pošao
za vavek zauvijek
ustat ostati
na koj na kojoj
i ni ga i nema ga

Source:

  • Nova Čakavska Lirika, sastavio i uredio Ive Jelenović, Matica Hrvatska (Zagreb, 1961)

Main Menu


This page compliments of Marisa Ciceran & Franko Pavicevac

Created: Tuesday, December 12, 2000, Last Updated: Thursday, December 20, 2012
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA