Mijo Mirković (pseud. Mate Balota)
Prominent Istrians


 

Vocabulary of Dragi Kamen
(Rječnik Dragog Kamena)

This table presents the Chakavian (Čakavski) words that were used by Mijo Mirković (Mate Balota) in his poetry that were published as collected works under the title,  Dragi Kamen. 

Ciakavski Hrvatski Italiano English
Angušt kolovoz (august)    
arija zrak    
bak bik    
bakalaj bakalar    
baladur svod iznad konobe i ulaz u prvi kat kuće    
balkun prozor    
banak stol    
banda strana    
batiti jugo jedriti protiv južnog vjetra    
batiškur večernji obred u velikom tjednu, kod kojega se u tami raznim predmetima, osobito šibama, udara po crkvenim klupama    
benečanski mletački    
besida riječ    
bizero živahno    
bok slabina (i obronak brijega)    
bracera ribarsko-teretni brod s jednim jarbolom    
bragoc vtsta ćozotske ribarske lade s velikijm jedrom straga a malim sprijeda, koja je bez kolumbe i pristaje na plitkim mjestima    
brageše hlaće    
brajda vinograd    
brenta drvena posuda ovalna oblika    
brižan siromašan, jadan, tegotan    
brkast kovrčast    
brke kovrčice    
brmeč bodljikava vrsta trave koja se jede    
bršuda vrst niske crnogorice    
buka, bukaleta glineni vrč    
bukivati cjelivati    
cavata papuča    
cok panj    
crlen, crljen crven    
čirljak čir    
čuda mnogo, veoma    
ćap jato [ribe), čopor    
di gdje    
dija dio    
dimboko duboko    
divica djevjca    
drmun ograđena šumjca    
durati trajati    
facol(ić) rubac, marama    
faliti hvaliti, manjkati    
fameja obitelj    
feralić svjetiljka    
ferata vlak    
fermati zaustavitj    
finiti svršiti    
finjen svršen, gotov    
fumati pušiti    
gnjila glina, ilovača    
grabar vrst bjelogoričnog drva    
gradele ležište za ugljen pod kotlom kod parnog stroja, željezna sprava na kojoj se prži riba    
grbin naglj zapadni vjetar    
gre, grede, gren, gredu ide, idem, idu    
grip mreža koja se vuče    
guštati stajati. koštati    
gut, a grlo    
h k    
hi ih    
hiža kuća    
homo idemo    
hukati puhati    
in teća poseban primorski način prženja jela    
jaketa kratki kaputić, (bluza)    
janče janjeće    
jasen vrst bjelogoričnog drva    
japlenica vapnenica    
japleničar čovjek koji radi u vapnenfci    
japno vapno    
jena jedna; s jenim - s jednim    
ješka meka    
jugo južni vjetar, južnjak    
ka kao    
kadi gdje    
kadina 1anac, Ilančjć (satni)    
kajić čamac    
kalati, kalivati spustiti    
kaldaja parni kotao    
kalcete čarape    
kanat pjesma, pjev    
kamik kamen    
kantati pjevati    
kantrida stolica    
kantun kut    
kapelin šešir (ženski)    
kapot kaput    
kaša mekana pura    
kašeta posebni (plitki) otvoreni sanduk za ribu    
kaštiga kazna    
kava kamenolom    
kavaleti ukrštene daske na kojfma se sprema ležaj (nogari)    
ki  koji    
klabuk šešir    
klato bat u zvonu    
ko ako    
kolap kap    
kolet ovratnik    
koltra poplun    
koltrine zastori    
kongulica škojjka    
konoba podrum    
konjuš dio od rtbe što ga dobije ribar za hranu, a neribar za svoju suradnju    
kopanj korito, naćve    
koret sukneni kaput    
korjera autobus    
koruna živica    
kosić kos    
kosir nož u ob1iku srpa    
kostanj kesten    
koštati pristati (čamcem, brodom)    
kračun zasun    
krok opasač što ga opasuju ribari oko tijela da mogu mrežu vući i tijelom, mjesto rukama    
kružera raskršće    
kumpanija društvo    
kunfin granica    
kuraj(o) hrabrost; hrabro    
kušelj razgovor    
kuverta patuba    
kvadar slika    
lancun plahta    
lampati blistati    
laskitati praćakati se, svjetlucati    
libar kniga    
likar liječnik    
linbati crpati    
lisa opletena vrata    
lito godina    
lusija lužina    
makaruni tjestenina    
makina  stroj (ali i vlak)    
malin mlin    
malinar mlinar    
manestra juha, čorba    
marač ožujak    
maša misa    
mendula badem    
merkati gledati, opažati    
mih mjjeh    
miljar tisuća    
mina dinamit    
mira mjera    
miriti mjeriti    
mižerija bijeda    
mižolić čaša    
mlaži mradi    
modrna suknena ženska haljina    
Moro Crnac    
muka brašno    
mulj pristajalište    
murva dud    
muškardin hrabar, poduzetan ćovjek (specijalni primorski izraz)    
nadijati nadati    
nagraćati ogrtati    
nagrišpan naboran    
njaješkati metnuti meku    
navigati broditi, ploviti    
nevera nevrijeme, žestok nagao vjetar    
nidan nijedan    
nideri nigdje    
nikad nekad j nikada (prema naglasku)    
notati (za)bilježitl    
njeji njezin    
njejega njezmoga    
oganj vrućica (prvenstveno vatra)    
ontar onda    
oštarija gostionica    
ovode ovdje    
pajižan zemljak    
palenta pura, žganci    
pano platno kojlm se obrubljuju odijela    
paranak kolotur    
parićati pripremiti    
pasivati prolaziti    
pašada nož    
pašta tjestenina; smjesa    
peteh pijetao    
pinun donje drvo, uz koje se veže jedro, da bi stajalo napeto    
pipa lula    
pirat gusar    
pirun viljuška    
placa trg    
poj, pojti poći    
pojivati pustiti da brod ide niz vjetar    
pokle zatim    
poli pokraj. uz    
pomori pomozi    
popel pepeo    
porat luka    
poredan zao    
pot znoj; potiti se - nojlti se    
povidati propovijedati (i: reći)    
pramaliće proljeće    
praz ovan    
pretelj prijate1j    
prez bez    
prid pred. ispred    
prija prije    
priko preko    
provati iskuslti (i: kušati)    
pršišijon procesija, povorka    
prten tkivo od konoplje ili lana    
pržun zatvor    
punta rt    
razvrniti rascvjetati    
resti rasti    
ripa repa    
rišcati riskirati    
rispet obzir (i: poštovanje)    
ritko rijetko    
rivati gurati    
roče gvozdeni obruci kroz koje se meću dvije brente, da bi stajale na magarcu u ravnoteži    
roštati lupati, štropotati    
roženice glazbeni instrument    
rumanija šeboj (cvijet)    
samanj sajam    
sedlenica sedlo    
segutra jutros    
sekrva svekrva    
skas živac kamen, hrid, kamenita izbočina    
skuta vrst svježeg sira    
skužati oprostiti, izvinuti    
slanac slanl grašak. bodulski čič (od tal. cecio)    
s namon sa mnom    
sopela glazbeni instrument    
spoštati uočiti    
spravljati opremati    
sprta košara    
spuž puz    
sresti srasti    
stajati se sastajati se    
starić starinska narodna mjera za žito (po obujmu oko 10 1)    
stija htio    
strno prezirno, oštro    
sven svemu    
svitovati savjetovati    
svukivati svačiti    
šar(i) šaren    
ščavo rob    
šernprije češće    
šiljar šešir    
šjor gospodin    
škalj šljunak    
škaljav šljunkast    
škota konop za upravljanje jedrorn    
škrpine otvorene ženske cipele, koje se ne vezu i ne zakapćaju    
škuljati se šuljati se    
šold(in) novčić od 2 bakrene pare    
špag konop, konopac    
šparožina korijen na kome raste divija šparoga    
šprlj sitni šljunak    
Štati Uniti Sjedinjene Americke Države (USA)    
šteure porezi    
štiti čitati    
štiva nutrinja barke    
štorica priča, pripovijest    
štrada ulica    
štrkati igrati (specijalno za ovce)    
štrpača budak, trnokop    
šturnig želudac    
šuma, šumati zbroj, zbrojitl    
švikati zvižditi, fijukati    
tabak duhan    
tarankati pjevati, svirati (onomatopoetski izraz; prema tome: tarankela)    
taša taksa    
tepa, tepla topao, topla (prema tome: teplina, tepliti)    
ter ta, pa    
teza staja    
tić ptica    
timun kormilo    
tote tu, tamo    
tovar magarac    
trabakul vrst jedrenjaka na dva jarbola i dva jedra    
trata velika mreža, koja se vuče po morskom dnu, nakon što je riba opkoljena    
trd, tržlji tvrd, tvrđi    
trionfo igra na karte    
tuji tuđi    
ubaša obišao    
ubećati obećati    
ublog (i oblog) livada    
ubrnuti okrenuti    
ujde (od ući) pobjegne    
ukat odvjetnik    
uko oko    
ulika maslina    
umiti znati, umjeti    
unako onako    
uni onaj    
uno ono    
uresti odrasti    
ustati ostati    
uvi ovaj    
uzad iza    
uzgor ozgo    
uženja mladoženja    
vajk(a), vavik uvijek    
Vazan Uskrs    
vazmen uskršnji    
veli velik    
vilija božja badnjak    
vitica vjenčani prsten    
vred(a) brzo    
vrganj drveni 'plug sa čeličnim lemešom    
vrnuti vratiti    
vrutak izvor    
zabeštijemati opsovati    
zabiti za'boraviti    
zaćakati skrenuti životinju na lijevo    
zajno smjesta, odmah    
zakantati zapjevati    
zaš jer    
zaškićati zavrištati    
zgojiti uzgojiti, othraniti    
zgoron gore, uzbrdo    
zlega zla    
zmež između    
zvanka izvana    
želizni željeznl    
žuk gorak    
žurnada nadnica    
Source:
  • Mate Balota, Dragi Kamen, Četvrto Neizmjenjeno Izdanje (Pula, 1972). © All rights reserved.

Main Menu


This page compliments of Marisa Ciceran

Created: Monday, April 30, 2001; Last updated: Tuesday, January 29, 2013
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA