I mesi dell'anno nei Proverbi Istriani
Giacomo Scotti (1972)