Dinko Š. Kalac
PoezijaMojin najdrajžima
ženi ždenki i sinu Denisu

Današnjen danu 
Koji već pasiva,
Spominu na mlados
Ka se ne torniva.


Poli hiže

U svaken štajunu i svaken kantunu
kad te sunce peće i kad gledaš lunu, 
kada lišće žuti, kad se magle roje, 
najlipče je doma, poli hiže svoje.


Kletve

Po selu je ućera
klela teta Mara, 
da njen muž pkojni
ni soldi niš ušpara. 

I sve do noći tako 
teta se jadila, 
pa je zvećer trudna
poli mizu sila.

Da ne ćuje vidan 
šapnula mi milo: 
I prez vrajžih šoldi 
lipo nan je bilo. 


Dva brata 

U jenen micen selu 
bivaju dva brata, 
zlizani i pusti 
ka stara cavata.

Siromaski žive 
kreduć bogu dane, 
stariji je Tone 
a ti mlaji Frane.

Prez žene, prez dice, 
stara ovca jena, 
hiza ka strašilo 
posteja od sena.

Vajka sami kako ćuli 
ritko siti, gusto 
pjani, od sela do 
sela klate složni 
brati-zgubidani. 


Moje selo

Niki žele vidit svita 
niki zele hižu velu, 
a ja cd svega najvećc želin 
biti doma u svon selu.

Tu mi jutron kosić sviće
tu me peteh rano buđi, 
tu je meni jako lipo 
mrez svojima ja san judi.

Pod gredami mrs se suši
z ganca visi klobasica, 
tepli kruh nan nona nudi: 
"Jite, jite moja dica."

Tu su dani sunca puni 
kokoše se vrtlon šeću, 
selo moje, selo mico 
pozabit te nikad necu.


Čerišn ja

U vrtlu čerišnja 
u lipoti cvića, 
pod njon mića dica 
rados promalića.

Violice u travi 
kako nebo blave, 
viške lete, čele zuje 
dici kolo glave.

Bili se čerišnja 
i a nevista mlada, 
kunfeti jon cviće 
ko po dici pada.


Moja nona

Ima san nonu 
ča da van rečen, 
poli nje san bija
kuhan i pećen. 
Čuda me liti
u krilu držala,
sve je najboje
šparala za me, 
i kada san bolan 
po hiži plaka, 
ona me tišila 
lipče od mame.

Sađ je daleko 
na drugen svitu,
blidega lica 
u črnen veštitu.

Koliko mi fali 
ne rabi ređ, 
za njenon slikon 
i velik ću teć.


Na paši

Na dubčiću lišće šuška,
u popelu kunpir se peče
krava z repon muhe plaši 
za ovcami brečić teče.
Pastir Mate z kosirićen 
pašturu dela za volića,
unukić mu mali Ive
išće gnjizdu od kosića.

Na zvoniku zvona zvone 
stare none gredu h'maši, 
za baloton teku dica - 
Ma je lipo bit na paši.


Pastir

Kad san bija ono lani 
na paši u Veloj. strani, 
opilo me sunce jako 
pod grmon san zaspa lako...
Goveđa svojin puten pošla 
do intrade mlade došla, 
a da stvar još huja buđe 
to je njiva barba Rude.

Skočija san svi u strahu 
vrajžeg blaga nidi nima,
sunce grije, črčak sviri
poli srca meni zima.

Sused viže, plaši blago 
hita kletve i kamenje, 
puten doma gren pensajuć
pastirsko je to živjenje.


Pod murvon 

Pred hižon murva 
pod murvon stolac, 
u hladu skupa 
ja i otac. 

Kosirićen tešen 
otac sprtu plete, 
murvice zadaju 
na njih ose lete. 

Mat kunpire guli 
sestra mački priti, 
kamo oke hitin 
lipo je u liti. 


U strani 

Svitli se žica 
blišći kolac, 
brajde veživa 
moj otac.

Šiškaju škare 
lozice plaču, 
spođ oštreg kosira 
jašlice skaču. 

Pupi glavu kažu
uvija se beka, 
pod lišnjakon starin
kjantisa čeka.

Otac kuntenat
sija u hlad, 
u duši srićan 
u srcu mlad.


Kanarinac miki

Na šatapiću tić krvavi 
krović gajbe žut, 
kumpaniju on mi dela 
bija vesel eli ljut. 

Komoć sunce trag pokaže 
on svoj glas navije, 
iz dubine mićeg srca 
jubav svaju lije.

I svaki dan znova tako 
kad se jutm novo buđi, 
on potiho pa sve jače 
pismicu mi svoju gudi.

Ja ga čuvan, hranin, pojin 
rad ga iman kako lunu, 
samo ne znan je li srićan 
vajka zaprt u prnju.


Kumpani ja

Krava, telčić, 
vol, junčić, 
ovca, jančić, 
koza, kozlić, 
svinja, prašćić, 
kokoš, piphc
kučka, brečić, 
mačka, mačkić, 
bili su mi 
kumpanija, 
kad san bija. 
otročić.


Dva mačkića

Dva grajanska otročića 
lovili su dva mačkića,
dva vražića črne dlake
na putiću za Šiprake. 

Dva mačkića slatkeg nosa 
lipi kako litnja rosa
bizeri su vero bili 
vreda su se u grm skrili. 

Mater dicu doma zvala
mačka tiho zmjaukala,
dva bratića, dva mačkića
svojin dragin odskakala.


Žuća

Imali smo breka
Zva se je Žuca, 
hiža mu je bila
košara od pruća. 

Kašu je jija
na pašu hođija,
vraća je ovce 
laja na lovce. 

Za zecon je teka z 
mačkon se kara, 
smišan je bija 
beštija stara.

Jednega se dana
Naloka medežije,
Na drugen svitu,
i sada i sada se smije.


Kosirica

Prid čuda lit nazad 
moj pokojni nono, 
u Pazinu na samju
proda je junicu, 
i od malo šoldi 
ča mu je vancalo,
kapija je sebi 
lipu kosiricu.

Pasala su lita 
zazvonila zvana,
od muža kosiricu 
naslidila je nona.

Vrime kako vrime 
vajka naprid teče, 
a pasani dani 
prima kraju vuku, 
uzela je mona 
dragu kasiricu 
i dala je meni 
svojemu unuku.

Sad je poli mene 
š njon se rađ štimam,
dokle znan za sebe
ninan je ne dan.


MA - ČA - NE

MA je rič najlipča 
š njon se zove mama, 
dokle imaš mater
duša ti ni sama.

ČA je rić domaća 
stara mijar lit, 
u srcu kad je nosič 
lipči ti je svit.

NE je rič najjača 
i najvec se čuje, 
od prvega plača 
po svitu putuje.


Joh je meni

Joh je meni ča me tuka čuti našon 
Violi da se pamet muti, pa će morat 
ka i krava svaka uženit se za nižega baka. 

I naš peteh ni već oni stari 
počeja je naglo jako da se kvari, 
sve kokice sela na njega se žale 
da ne prece š njima zrnje zada štale.

U prkatu svinja užirena i sita 
svake noći sanja đa je štufa svita, 
a prašćići njeni veselo se smiju 
svaki z svoje cice teplo mIiko piju. 

Joh je meni, sve sama čudesa
vik atomski z rakete hi stresa,
ne znan mići, ča je san ča java
kako cuki tondasta mi glava. 


Lovac

Stanite se đica prontajte 
lonac, 
u lov gre sada
vaš ćaća-lovac.

Staknuli smo oganj 
vrgli grijat vodu,
pensajuć na zeca 
ki zgrbit će slobodu.

Dignulo se sunce 
hipi su pasali,
čekajuć na oca
lačni smo ustali. 


Ča govore dica

Ča govore dica 
to su štorije prave, 
niki put su smišne 
niki put nas gnjave.

Ča govore dica
prava su čudesa, 
misec da hi čuje 
i on bi se tresa.

Ča govore dica 
to je prava srića,
glas je njihov rosa 
na pupoljku cvića.

Ča govore dica 
to je jaglac žut, 
od svega najlipče 
glas je njihov čut.


Čovik i tić

Blago si ga đicnen tiću 
ki pod blavin nebon kruži, 
brižan svaki bojži sluga 
ki na jučken kruh si služi.

Dok se sluga lačan trudi 
tić na grani sunce budi, 
dokle tić na grani piva 
sluga suze svoje skriva.


Čovik i tić

Skupa žive ljudi i tići
jeni drugin kumpanija
kad u srcu jubav cvate 
u mićen je bogatija. 


Ča govore dica

Ča govore dica, ti mikini judi 
jubav i veseje u srcima budi, 
beside in slika dižnega prolića 
nasmijano lice, lipi kanat tića

Rekli su mi
Rekli su mi I danas govore
Da su žeje vele kako more,
Da in nima, grd bi bija svit,
Prez ljubavi nebi cvita cvit.


Rekli su mi

Rekli su mi da je bilo glada 
masna ninen da ni bila brada,
rekli su mi, joh ča su mi rekli
da su mačka na popečku peldi.

Rekli su mi, joh ča su su rekli 
sve po selu da su za namon tekli,
ča se more, ja san takov bija
finu hranu samo bin rad jija.

Rekli su mi moj otac i mati
po sve noći da nis tija spati,
jako stufi da su z namun bili
i da s vragon dati su me tili.

Sad san veli i sve je opasalo 
črno slabo zad nas je ustalo,
a za spanje, ne rabi mi reć 
kada finin delo, ja gren zajno leć.


Štupidece

Mat i otac viču na me u duetu; 
Kega vraga bališ 
svi dan u
»kašetu«?

Namisto đa se vadiš 
i gledaš u knjige,
glavon ti se taču
svemirske intrige.

Z SUPERMENOM arijon letiš
jubav ti MAZINGA ZETA, 
GOLDREJA po noći sanjaš
ALAN FORD ti mislin šeta.

Štufale su me te beside 
pa san zvika na svi glas; 
- Hote, vi u televiziju 
pa ću gledat vas.


Glad
dici Afrike

Puknuta zemja
kržljiva drača,
na licu dice
brazde od plača.

Pisak užaren
zgorena trava,
na gole kosti 
klonula glava.

Nigderi oblak
nigder šajeta, 
o gladi vrajža,
od boga prokleta.


Čudno vrime

Rekla mi je teta Nina 
kad je bila divojčima, 
da ni mogla trdo spati 
ko je bila misečina.

Rekla mi je kuma Ana 
da ni bila nikad pijana, 
a njena brižna šći Tonina 
sve bi dala za dec vina. 

Rekla mi je botra Mare
da pod svoje dane stare
mora kuhat i kopati 
a nevista selon klati. 

Reka mi je barba Šime
da je došlo ćudmo vrime,
moraš delat i mučati
nimaš s kin ni čakulati.

I još puno drugih 
stvari rekli su mi 
naši stari,
ma od tega ni koristi 
kad ih za to malo
mari. 


Lo*

Unuk je mali doša 
iz Pariza vaje, 
da noniću i noni
slatki bušić daje.

U hlad su skupa sili 
spod stare trtoje, 
i dugo ćakulali 
ma svaki po svoje.

Pripeklo je sunce
ožednija je mali,
vidija je nono 
da mu ništo fali. 

Unuk je reka: »lo«
i nono je reka:
»0«
i većput su si tako
oni rekli
»0«.

Čula hi je teta 
i viknula ocu, 
vidiš da je žedan
daj malemu bocu.

Nasmija se nono
košćicu dok je gloda; 
- Ma ki bi vraga reka 
da
»0« se zove voda.

*L'eau = voda (franc.) 


OH! i AH!

- OH! je rekla nona
kad je pekla kruh,
skočila jon iskra 
drito na trbuh. 

- AH! je reka nono 
pretačući vino, 
ta zlatna bilica 
jur mi dela fino.

OH! je rekla mama 
čekajući oca, 
vajk mu je prid noson
ta prokleta boca.

- AH! je reka ćaća
pijan kako klada,
pensajuć za Lunu 
da je lipa mlada. 


Iman jedan sanj

Sanji naši - srićna 
dica hipac mira, 
kapja rose, sanji
naši - puste teje u 
novo sutra viru 
nose.


Iman jedan sanj
Martinu Luteru Kingu

»Iman jedan čudan sanju, 
govorija je vajk Martin,
»đa svaki čoviek na svitu
buđe srican gospodin.

Da nigder ne buđe rata
i po svitu cvate mir, 
da svi judi budu brati
svakeg dana gozben pir.

U zdravju da svaki zivi 
nidan lačan, nidan žedan, 
jubav srca neka veže 
svi da budu kako jedan.

Neka srića svakeg takne 
i vesela sviću jutra, 
đa mi se ti sanj ispuni 
ko ne danas - jeno sutra.
«


Cigančica

Lice tondo
prćas nos, 
vesela ka 
črni kos.

Oči bistre
kapja rose, 
pod brhanon
noge bose.

Zubi bili
bisernica, 
lipa mala 
Cigančica.


Šćinke

Dvi škujice 
grs šćinkica,
puni praha
mića dica.

Hip je prvi malo boji 
a hip drugi suzu skriva,
simo - tamo šćinka škače 
ona jadna nil ni kriva.

Odvajka je lipa,
mila kako ča je još i sađ,
jagodica kolorana 
ku imaju dica rad.


Na kuipađsju

Zrak se užzga
grota peće, 
bisernica, 
lipa mala 
Cigančica.


Na kuipađsju

Zrak se užzga
grota peće, 
na kupanjac
svaki teće
Jeni viču
drugi škaču, 
po zemji se
zrna taču.

Dica miča
se ingraju, 
u plićaku
peljuzgaju.

Oni veći 
se činiju,
fintami se
svojin smiju.

Tu su bale
tranpulini,
togobani picigini.

Tu su ingre 
raznorazne,
di si dica 
forcu prazne.

A ja gledan
pa uživan,
na suhemu 
najraj 
plivan.


Školski sat

U zadnjon klupi Ivić mali 
žvakalicu slatko žvali, 
a do njega kumpanj Miše 
ispod klupe Toma riše.

Violeta slatka mala 
smiron gladi svaje kike,
Ingrid lahton Vesnu bocka 
rojendanske kažuć slike.

Kusi harte zrakon lete 
lipi kako viške bile, 
na svakemu od njih piše 
da Brigitu voli Mile. 

I još puno drugih stvari
pod školskim se saton zbiva,
ki ce tajnu svaku otkrit 
ča otročje srce skriva.

I vajk tako svakeg dana
i vajk tako svako lito, 
vajk jebilo i vajk bit će 
škola dici - misto sriće.


Pisi mi...

Kad iskrice u srcu skaću 
kad dica za mamom plaću,
kad nena unuka tiši 
piši mi, seko, piši.

Piši mi sve po redu 
o litu i mrzlen ledu, 
o svemu ča ima nova 
i repcu ki neće z krova. 

Piši mi kako škola 
i kako krava Viola, 
i kako naš peteh stari 
i druge domaće stvari.

Piši mi, seko, piši 
pismo ću tvoje da čitan,
i z tobon ću doma biti 
dokle po svitu skitan. 


Čela i mrav

Leti čela iz košnice 
pelud skupja mrež 
nožice, od cvita 
na cvit putuje 
a krilca jon zuje, 
zuje. 

Mrav po stazi zrno 
tače 
od dela na delo 
skače, 
u svoj bunker hranu 
skriva kad zazimi 
da uživa.

A ti dite sela, grada
ko ćeš biti čovik 
prav,
i u šlcoli i na delu 
budi čela, vridni 
mrav. 

Izvor:
  • Dinko Š. Kalac, Iman jedan sanj, Istarska Naklada ( Pula, 1987)


Main Menu


This page compliments of Milan Sarić and Marisa Ciceran

Created: Wednesday,  April 11, 2001; Last updated:Friday March 07, 2008
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA