Piran - Pirano
Cities, Towns and Hamlets


Piran, Mesto in ljudje pred sto leti

Podrobne raziskave posameznih konkretnih vidikov nekdanjega življenja, družbe in njenih ustaljenih navad, jezikovne, poklicne strukture prebivalstva, okolja itd. za starejša razdobja razkrivajo sodobniku mnogo drobnih vtisov in podatkov, na katere ob razmišljanju o zgodovini teh razdobij vse preradi pozabljamo.

Pričujoča raziskava zasleduje dva cilja: formalno gledano, gre pri njej za prostorsko, časovno in tematsko ozko zasnovano minuciozno študijo, ki naj bi v okviru izbranega prostora in časa postregla z novimi spoznanji. Drugi cilj raziskave je pokazati novo metodo raziskovalnega dela in širino sodobnih možnosti zgodovinarja v sodelovanju s spoznanji drugih, matematično-računalniških strok in njihovih "orodij". V ta namen ustrezno služi tudi majhen prostorski in časovni vzorec.

Pod povečevalo smo vzeli Piran in njegovo okolico v razdobju štirih let pred dobrimi sto leti (1889-1892), podatke pa smo črpali iz celote tedaj zapisanih formularjev o sklepanju zakonskih zvez v piranskih cerkvah. Poročnih formularjev za navedena štiri leta je 322 in prav toliko parov se je poročilo v tem razdobju. Poleg frekvenc porok, duhovnikov, ki so opravljali obrede, prič, ki so prisostvovale porokam, so zlasti zanimivi podatki o mladoporočencih in njihovih starših. Spoznamo njihova imena in priimke, starostno strukturo, poklic, naslov (hišno številko) itd.

Jedro raziskave je mnogostranska vsebinska predstavitev in obrazložitev statistično-kvantifikativnih izsledkov, pridobljenih s sodobnimi tehničnimi pristopi iz sistematično razvrščenih podatkov, izpisanih iz originalnih virov - piranskih poročnih formularjev. Rezultati, predočeni tudi v obliki seznamov, tabel in grafikonov, omogočajo nadaljnja zgodovinarska in etnološka, sociološka, pravna, geografska in druga nova sklepanja in spoznanja.

Na poročnem formularju sta mladoporočenca predstavljena z imenom in priimkom, rojstnim datumom, naslovom in eventuelnim tujim poreklom, ženin še s poklicem, vpisano je ime, stanje (še živ - pokojni) in poklic njunih očetov ter ime, dekliški priimek in stanje, izjemoma poklic (v redkih primerih gre za poklic dekla) njunih mater ter eventuelno vdovstvo kandidatov za zakon z imenom in priimkom prejšnjega zakonskega partnerja.

Obe (redno moški) priči sta običajno označeni z imenom, priimkom in poklicem, večkrat tudi z imenom, poklicem in stanjem (še živ - pokojni) očeta. Priči sta bili lahko sorodnika ali uradnika. Poročne obrede je v obravnavanih štirih letih opravljalo 11 duhovnikov v 13 cerkvah, ki so spadale pod piransko faro.

Glede na celotno število moških Pirančanov, zajema naš vzorec vsaj 15% tedaj živečih moških, pri ženskah pa je ta delež nižji, je namreč enak ali večji od 11%.

Število na Piranskem sklenjenih porok kaže v pregledanem razdobju iz leta v leto rahlo rast. Med meseci je po številu sklenjenih porok daleč na prvem mestu februar, sledijo januar, november, maj, oktober, junij, april in september, marec, julij, avgust, najredkeje pa so se Pirančani poročali decembra. Razpored po dnevih v tednu kaže, da je bilo več porok sklenjenih ob sredah in sobotah, medtem ko se na petek, za katerega je veljal post, ni poročil noben par.

Iz rubrike o cerkvah, kjer je potekal poročni obred, lahko ugotovimo imena 13 cerkva, kjer so se Pirančani poročali. Iz teh podatkov je razvidna frekvenca obredov v teh cerkvah: daleč vodi župna cerkev sv. Jurija.

Med pričami porok največkrat srečamo "profesionalni" priči: Jurija Viezzoli in zvonarja Dominika Maraspina.

Kar 80 parov ali 13% od vseh nastopajočih staršev se v zapisih v vlogi staršev mladoporočencev omenja po večkrat. V družinah pa srečujemo tudi poroke dveh generacij. V pregledanem razdobju so se v kratkem časovnem razmaku kar nekajkrat poročili tako otrok kot ovdoveli roditelj.

Starostna merila za poroko so bila kaj stroga, saj so Pirančani veljali za polnoletne šele z dopolnjenim 25. letom. Ker je starostna meja polnoletnosti visoka, je takih zaznamkov dosti, med tretjino in dvema petinama.

Po stanu zasledimo med "mladoporočenci" številne vdovce in vdove, ki so se poročali vdrugo ali celo vtretje (dandanes običajnih ločencev seveda tedaj ni bilo). Vseh takih primerov je 14%.

V splošni starostni strukturi kandidatov za zakon je opaziti velik razpon (kar 46 let). Ženin je bil navadno starejši, običajna starostna razlika med partnerjema je znašala do 10 let.

Rojstni dnevi nevest in ženinov omogočajo sklepanja o starosti in dokumentirajo mesec rojstva (in domnevnega spočetja) mladoporočencev. Največ mladoporočencev je bilo rojenih januarja (spočetih pa v deževnem aprilu), najmanj pa se jih je rodilo junija (oziroma bilo spočetih septembra).

Kako je vplivala na izbiro zakoncev bližina bivališč? Glede tega nudijo odgovor hišne številke bivališč ženina in neveste. Očitno je, da so se ljudje, ki so stanovali bližje, pogosteje poročali od tistih, katerih domovanja so bila bolj oddaljena.

Daleč najobičajnejše moško ime v Piranu je bilo Janez (Joannes, Giovanni), saj je delež tega imena med moškimi imeni znašal kar 13%. Sledila so imena Antonij (Antonius), Peter (Petrus), Frančišek (Franciscus), Jožef (Josephus, Giuseppe) in Dominik (Dominicus), Jurij (Georgius, Giorgio), Miklavž (Nicolaus) in Jernej (Bartholomaeus), Andrej (Andreas), Jakob (Jacobus, Giacomo) in Matevž (Mathaeus).

Največ dekletc je ob rojstvu dobilo glavno ali drugo ime Marija (Maria). Delež tega imena med ženskimi imeni znaša med petino in četrtino, sledijo imena Katarina (Catharina), nato Antonija (Antonia), Ivana (Joanna, Giovanna), Ana (Anna) in Lucija (Lucia), Frančiška (Francisca), Elizabeta (Elisabetha), Dominika (Dominica) in Helena (Helena), Agnes (Agnes) in Margareta (Margaritha).

Četrtina v zapisih omenjanih oseb je nosila le 13 priimkov (Fonda, Petronio, Fragiacomo, Ruzzier, Pitacco, Tamaro, Benedetti, Predonzan, Giraldi, Bonifacio, Fornasaro, Parenzan, Viezzoli).

Med priimki srečamo številne stare piranske priimke, ki so po izvoru romanski. Ti skupaj s tipičnimi italijanskimi statistično močno prevladujejo nad slovanskimi in nemškimi. Na slovanski izvor je moč sklepati pri približno dveh petinah priimkov. Visok med temi je delež - z današnjega pojmovanja - hrvaških. Več priimkov je tudi nemških. Nedvomno drži, da je bila jezikovna podoba piranskega območja pred sto leti izrazito romansko-italijanska, kar potrjujejo tudi soeasna avstrijska štetja prebivalstva po pogovornem jeziku.

Ureditev mesta in mikrotoponimi so do neke mere razvidni iz hišnih številk, ki jih omenjajo zapisi. Hišne številke in družinska imena pa omogočajo tudi zaključke o stanovanjski "pravici" (vprašanje lastništva iz formularjev ni razvidno!) nad hišami v mestu. Priimki, ki so v tem pogledu najopaznejši, so Fonda (pripadniki te družine se omenjajo v zvezi s 25 hišami), Petronio (živeli so v 23 hišah), Fragiacomo (16 hiš), Giraldi (živeli so na 14 naslovih), Bonifacio, Ruzzier in Tamaro (po 13 naslovov), Parenzan (11 hišnih številk), Pitacco in Ravalico (po 10 bivališč). Iz podatkov je očitna razvejanost nekaterih starih piranskih družin.

Poklicna struktura nekdanjih Pirančanov je zgovorna. Poklic, ki prednjači pred drugimi, je poljedelec (sem sodi slaba polovica ali 45% omenjenih moških poklicev). Če k poljedelcem prištejemo še precej številne "posestnike", znaša njihov skupni delež med poklici polovico (50%). Mornariški poklic je opravljalo 15% Pirančanov, ribičev pa je bilo med njimi 5%. Ti odstotki dovolj jasno dokazujejo tradicionalnost tedanje piranske poklicne strukture. Ostali posamezni poklici precej zaostajajo za omenjenimi prevladujočimi, čeprav so posamezne skupine poklicev, zlasti obrtniki in uradniki, zelo številne.

Izvor:

  • Darja Mihelić, Jasna Pocajt, France Mihelić, "Piran, mesto in ijudje pred sto leti", Knjiznica ANNALES 12, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper (Koper, 1996) - http://www.zrs-kp.si/Zaloznistvo/povzetki/annales_12.htm

Main Menu


This page compliments of Marisa Ciceran

Created: Monday, December 17, 2001; Last updated:Tuesday December 11, 2012
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA